Засоби реклами товарів підприємства

  • Код товару: 21000837
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Засоби реклами товарів підприємства", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 40


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2. АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

5. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.Закон України "Про рекламу" № 270/96 .URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр#Text 

2. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: навчальний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2016. 108 с.

3.Музикант В.Л. Теорія та практика сучасної реклами. М.: Євразійський регіон, 2013. 376 с. 

4.Ковшова І.О. Рекламний менеджмент. К.: Європейський університет, 2014. 328 с. 

5.Миронов Ю.Б. Основи рекламної діяльності. Дрогобич: Посвіт, 2012. 108 c. 

6.Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. Київ КНТЕУ 2013. 440с. 

7.Кисмерешкин В.Г. Реклама в продвижении российских товаров. М.: 2012. С. 87- 89 

8. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник. К. Видавництво «Хімджест», 2013. 720 с. 

9.Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах. Держава та регіони. 2012. № 1. С.70-74. 

10.Оністрат О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 7. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/20.pdf 

11.Митрохіна Ю. П. Ключові фактори успіху підприємства у сфері збуту. Наука і економіка 2012. № 4. С. 325. 

12.Рижкова Г.А. Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні. Економічний Нобелівський вісник. Дніпропетровськ, 2014. Вип. 1 (7). С. 375 – 380. 

13.Шимко А.В. Організаційне забезпечення застосування маркетингових технологій на торговельних підприємствах. Економіка розвитку. Харків, 2014. № 4. С. 94–99. 

14.Хольм О. Інструменти комунікаційного міксу і рівні прийняття рішень. Маркетингові комунікації. 2012. № 6. С. 256-264. 

15.Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. К.: ООО «Експерт», 2011. 384 с. 

16.Яцышина Л.К. Рекламный менеджмент: Учебное пособие для иностранных студентов специальности 7.0502. К.: КНУТД, 2012. 122с

17.Ларіна Я. С., канд. екон. наук. Дослідження чинників макросередовища як передумова обґрунтування маркетингових стратегій підприємств АПК. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 3. С. 164-166.

18. Решетникова И. Этапыстановления и развитиямаркетинга в Украине. Маркетинг в Україні. 2012. № 5. С. 15. 

19. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. К.: ЦУЛ, 2010. 384с.

20.Макущенко Л. І. Статистичний моніторинг розвитку малого й середнього бізнесу в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2008. Вип. 6. С. 161-163. 

21.Меджибовська Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій. Економіка України. 2020. № 10. С. 59-65. 


Унікальність