Творча концепція у сучасній рекламі

  • Код товару: 21000850
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Творча концепція у сучасній рекламі", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 31


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНУ АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО КРЕАТИВУ

1.1. Загальна характеристика рекламного креативу

1.2. Роль рекламної концепції для просування рекламного продукту

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТВОРЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ

2.1. Поняття творчої концепції

2.2. Етапи розвитку творчої концепції

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Васильєв Г. А., Поляков В. А. Основи рекламну діяльність: Підручник. М., 2014

2. Вежель Л. М. Основи рекламної діяльності: методичні рекомендації. К. : Інститут журналістики, 2016. 80 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. К.: Лібра, 2018. 712 с.

4. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами: історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення. Вісник харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. №3. С. 20-26

5. Джефкінс Ф. Реклама. К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. 456 с.

6. Діброва Т. Г. Рекламний менеджмент: теорія і практика: підручник / за ред. Т. Г. Діброва, С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 300 с.

7. Коваленко О.В., Кутліна I.Ю., Потабенко М.В. Реклама: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013. 98 с.

8. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2013. 440 с

9. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. Суми: Університетська книга, 2019.

10. Маркетинг: Підручник / за ред. Руделіус В., Азарян О.М. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент–освіти в Україні», 2018.648 c.

11. Мельникович О.М., Крепак А.С. Зовнішня реклама: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 220 с.

12. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг. Львів: Видавництво «Інтелект-Захід», 2015.– 27 с.

13. Нельке М. Техники креативности. М.: Омега-Л, 2012. 134 с.

14. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. К.: МАУП, 2012. 240 с.

15. Петров А.П. Рекламна діяльність. К.: Вища школа, 2003. 276 с.

16. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. Навчальний посібник. К.: Знання, 2002. 506 с.

17. Примак Т. Рекламний креатив : навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2015. 168 с.

18. Примак Т.О. Рекламний креатив: Навч.посібник. К.: КНЕУ, 2016. 328 с.

19. Реклама і рекламна діяльність / за ред. Воронько-Невіднича Т. В., Калюжна Ю. П., Хурдей В. Д. Полтава, РВВ ПДАА, 2018. 230 с.

20. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2013. 512 с.

21. Ромат Є. В. Словник рекламних термінів. Харків : Студцентр, 2013. 56 с.

22. Савицька Н. Л. Рекламний креатив. Опорний конспект лекцій. Х. ХДУХТ, 2015, 97 с.

23. Савицька Н. Л., Синицина Г.А., Олініченко К.С. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. Х.: Іванченко І.С., 2015. 169 с.

24. Сиволовська О. В. Рекламний креатив: конспект лекцій. Харків. УкрДУЗТ, 2013. 204 с.

25. Хавкіна Л. М. Основи рекламної діяльності: навч.-метод. посібник. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 76 с.

26. Яловега Н.I. Рекламний менеджмент: навч.-метод. посібник. Полтава: ПУЕТ, 2016.


Унікальність