Теорія лідерства

  • Код товару: 21000851
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Теорія лідерства", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 27


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІДЕРСТВО ЯК КАТЕГОРІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ

1.1. Природа та визначення поняття лідерства. Лідерство як специфічний тип відносин управління

1.2. Лідерство і управління. Співвідношення характеристик лідера і менеджера

1.3. Поняття теорій лідерства

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА

2.1. Концепція атрибутивного лідерства

2.2. Концепція харизматичного лідерства

2.3. Концепція лідерства, що перетворює

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. К: «Професіонал», 2017. 416 с.

2. Баєва О. В. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2017 – 137 с

3. Бурмістаров А., Газенко Н. Які методи підвищення мотивації персоналу є найбільш дієвими? Управління персоналом. 2012. № 7. С.48-49 

4. Васильченко Ю. Л. Механізми часу. Тайм менеджмент: теорія, практикум. К.: Наша культура и наука, 2016. 245 с.

5. Віноградська О.М., Н. С. Віноградська, В. С. Шевченко, Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 “Економіка і підприємництво”. Харків: ХНАМГ, 2012.

6. Волянська О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. К., 2012. 275 с.

7. Гріфін Р. В., Яцура В. Основи менеджменту. Львів: Бак, 2012. 624с.

8. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2016. 276 с.

9. Довгань Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент. К.: «Ексоб», 2012. 246 c.

10. Кравченко В. О. Менеджмент: Навчальний посібник. Одеса: Атлант, 2013 р. 165 с.

11. Кравченко В.О. Загальний менеджмент. Конспект лекцій. Одеса, ОНЕУ, 2012. 170 с.

12. Кредісов А.І. Історіявчень менеджменту: Підручник для вищих навч. закладів. К.: ЗнанняУкраїни, 2015. 300 с.

13. Кузьмін О.Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.: «Академвидав», 2013. – 416с.

14. Магура М.І. Управління мотивацією персоналу. Управління персоналом. 2014. № 17. С.52-55

15. Махорт Н. Проблема мотивації у трудовій діяльності. Управління персоналом. 2013. № 7. С.35-37 

16. Моргулець О. Б.Менеджмент у сфері послуг: навч.посіб. К.: ЦУЛ, 2012. – 384 с.

17. Мостенська Т. Л. Менеджмент. Підручник. К.:Кондор, 2012. 758 с.

18. Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посіб. К.: Центр навч. літератури, 2016. 130 с.

19. Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник. Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2015. 456 с.

20. Порохня В. М. Стратегічне управління. К.: Центр учбовоїлітератури, 2012. 224 с.

21. Самоукіна Н.В. Мотивація персоналу як проблема. Управління персоналом, 2014. № 7. С.62-66 

22. Скібіцький О. М.Антикризовий менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.

23. Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності. К.: Кондор, 2011.

24. Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. Івано-Франківськ, «Лілея НВ», 2015. 336 с.

25. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності: Навчальний посібник. К., 2013. 286 с.

26. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2016.  376 с.

27. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. Львів: Магнолія плюс, 2014. 451 с.


Унікальність