Сучасні виклики менеджменту в умовах змін

  • Код товару: 21000849
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Сучасні виклики менеджменту в умовах змін", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 32


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1.Сутність та зміст поняття менеджменту

1.2.Задачі та цілі менеджменту

1.3. Школи та принципи менеджменту

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1.Функції менеджменту

2.2.Сучасні методи управління

2.3.Зарубіжний досвід управління персоналом

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.Менеджмент : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2013. 216 с. 

2.Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. К: Академвидав, 2003.

3.Гуторова О.О.Основи менеджменту: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2009. 327с. 

4.Воронкова А.Е. Проблемы конкурентоспособного потенциала предприятия. К.: Техника, 2009. 152 с. 

5.Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. К.: Центр навч. Л-ри, 2004. 224 с. 

6.Віноградська О.М., Віноградська Н.С., Шевченко В.С., Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 – “Економіка і підприємництво” Харків: ХНАМГ, 2008 

7.Завадський Й. С. Менеджмент: Management. К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. Т. 1. 543 с. 

8.Бойко Л. М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2012. 316 с. 

9.Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 199 с. 

10. Мескон М. Х., Основы менеджмента. М. : Дело, 1998. 800 с. 

11.Дафт Р. Л. Менеджмент. СПб : Питер, 2003. 832 с.

12.Кричевский Р. Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. М. : Дело, 1993. 352 с. 

13.Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. К.: Центр учб. л-ри, 2012. 468 с 

14.Основы менеджмента / под ред. Д. Д. Вачугова. М. : Высш. шк., 2005. 376 с. 

15. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: колективна монографія / за ред. В.А. Павленкової. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2011. 352 с. 

16.Аутсорсинг и современные концепции менеджмента / за ред. Б. Аникин, И. Рудая. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 с. 

17.Шапиро С. А. Мотивация. М.: Гросс Медиа, 2010. С. 224. 

18.Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. К. : Вид–во "Кондор",2009. 428 с. 

19.Хейвуд Дж. Аутсорсинг. В поисках конкурентных преимуществ. М.: Вильямс, 2007. 174 с. 

20.Михайлов Д. Риски, связанные с оффшорным аутсорсингом. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учеб. Пособие. М.: КНО- РУС, 2009. 256 с. 

21.Ткаченко А.М. Зарубіжний досвід формування кадрового потенціалу. Вісник економічної науки України. URL: http:// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87520/27-kachenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 21.12.2020 р.).

22.Романюк Л.М. Аналіз зарубіжного досвіду щодо формування стратегії розвитку персоналу та його використання на вітчизняних підприємствах, 2006. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/ jspui/bitstream/123456789/2424/1/20.pdf. (дата звернення: 21.12.2020 р.).

23.Лібусь Т. Зарубіжний досвід управління персоналом. VI Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9503/2/ Conf_2013v2_Libus_T-Zarubizhnyi_dosvid_upravlinnia_62.pdf (дата звернення: 21.12.2020 р.).

24.Кулик Я.О., Чен Н.О. Вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом. Вісник Черкаського університету, 2015. URL: file:///C:/Users/Elizabeth/Downloads/396-835-1-SM.pdf (дата звернення: 21.12.2020 р.).

25.Грейсон Д.К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века. М. : Экономика, 1991. 176 с. 

26. Якокка Л. Карьера менеджера. Минск: Поппури, 2011. 544 с.

27. Arthur M. Whitehill «Japanese Management: Tradition and transition»: Routledge, London, 1992. 240 р.

28.Сторожилова У. Л. Розвиток сучасного менеджменту в Україні. URL: http://www.khai.edu /csp/nauchportal /Arhiv/EUPMG/2013/EUPMG413/Storozhil.pdf (дата звернення: 21.12.2020).


Унікальність