Соціально-психологічні методи управління персоналом

  • Код товару: 21000848
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Соціально-психологічні методи управління персоналом", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 34


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1.1.Методи управління персоналом на підприємстві та місце серед них соціально-психологічних методів

1.2.Види соціально-психологічних методів управління персоналом

1.3.Роль та ефективність використання соціально-психологічних методів управління персоналом

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

2.1.Аналіз господарсько-фінансової діяльності ПАТ «Житомирський маслозавод»

2.2.Кількісна та якісна оцінка елементів системи управління на ПАТ «Житомирський маслозавод»

2.3.Дослідження психологічних особливостей управління в трудовому колективі ПАТ «Житомирський маслозавод»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.Шапиро С. А. Мотивация. М.: ГроссМедиа, 2010. С. 240. 

2. Балабанова Л. В. Сардак О. В. Управління персоналом. К.:Центр учб. л-ри, 2011. 468 с. 

3.Економічна енциклопедія / за ред. Б. Гаврилишина. К. : Академія, 2012. Т. 3. 951 с. 

4. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія/ Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. 229 с. 

5. Менеджмент: Підручник / за ред. В.В. Стадник, М.А. Йохна. К.: Академвидав, 2010. 472 с. 

6.Харченко Г. Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2013. № 53 (1026). С. 178-181.

7. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. № 10. Частина 2. С. 121-125. 

8.Шаповалов М. Н. Методы управления персоналом. URL: http://www.hrm.ru. /db/hrm/vid/km/code/type/article.html (дата зверння: 28.01.2021).

9.Пашутин С. О лояльных сотрудниках. Управление персоналом. URL: https://www.audit-it.ru/articles/personnel/a114/161337.html (дата зверння: 28.01.2021).

10.Вікіпедія «Житомирський маслозавод». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Житомирський_маслозавод (дата зверння: 28.01.2021).

11.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/2018/10/24/komsya-nagadu-pro-nov-vimogi-do-rozkrittya-rtchno-nformats-emtentami/ (дата зверння: 28.01.2021).

12.Офіційний сайт підприємства. URL: https://rud.ua/company/history/ (дата зверння: 28.01.2021).

13.StockWord. Інформація про ПАТ «Житомирський Маслозавод». URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/profile/company/543256b05dfc9d997f0049 15 (дата зверння: 28.01.2021 р.).

14.Топалова Е.Х., Супрун А.В. Світовий досвід оцінювання персоналу в державній службі. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць. 2010. Вип. №1(2). С. 79–84.

15. Кириллова Е. Оценка 360 градусов: плюсы и минусы. URL: http://www.hr-portal.ru/article/otsenka-360-gradusov-plyusy-i-minusy (дата зверння: 28.01.2021 р.).

16. Бахрах Д.М. . Адміністративне право. Підручник. Частина загальна. М.: Изд-во БЕК, 2013.58 с.

17. Онищенко В. О. Організація виробництва: Навч. посібник. К.: Ліб-ро, 2013. 336 с.

18.Гончарук А. Г. Формування механізму управління ефективністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Одеса, 2010. 37 с. 

19.Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підручник. К.: Ліра-К, 2013. 664 с. 

20. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2010. 371 с. 

21. Горлачук В. В. Економіка підприємства. Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 344 с. 


Унікальність