Особливості управління об'єднаннями підприємств (концерн, холдинг, асоціація)

  • Код товару: 21000846
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Особливості управління об'єднаннями підприємств (концерн, холдинг, асоціація)", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 38


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ (КОНЦЕРН, ХОЛДИНГ, АСОЦІАЦІЯ)

1.1. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

1.2. Особливості створення та управління об'єднанням підприємств

1.3. Методика дослідження

РОЗДІЛ 2. ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Організаційно-економічна характеристика організації

2.2. Аналіз організаційної структури управління підприємства

2.3. Характеристика системи управління об'єднанням підприємств

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Шляхи підвищення ефективності управління об'єднанням (корпорацією)

3.2. Напрямки вдосконалення кадрового менеджменту на підприємстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В. С. Щербина.  К.: Юрінком Інтер, 2012.  264 с. 

2. Петрина В. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств : порівняльний аналіз / В. Петрина. Національний юридичний журнал : теорія і практика, 2014.  С. 134–141. URL : http://www.jurnaluljuridic.in.ua/ archive/2014/3/26.pdf (дата звернення: 08.02.2021 р.).

3. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 / Офіційний вісник України.  2003. № 11.  Ст. 462.  (зі змін. і допов.). 

4.Опришко Д. Корпорація як різновид договірних об’єднань підприємств / Д. Опришко.  Юридична Україна, 2013. Вип. №  4.  С. 45–50. 

5.Aktiengesetz : Bundesgesetz vom 31. Mrz 1965 ber Aktiengesellschaften [Elektronische Ressource].  Zugriffsmodus : http://www.gesetze-im- internet.de/aktg/index.html (дата звернення: 08.02.2021 р.).

6. Black’s Law Dictionary. Fourth Edition [Internet resource]  St. Paul, MN : West Publishing Co, 1968.  Available at : http://heimatundrecht.de/ sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf (дата звернення: 08.02.2021 р.).

7. Матвиенко Д. Ю. Формы интеграционных объединений компаний / Д. Ю. Матвиенко / Современная конкуренция,  2012. №  6 (36).  С. 9–16. 

8.International business [former director K. Aswathappa] / 4th Edition. [Internet resource]. New Delhi : Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2010.773p.

9.Кочергіна К. Інтереси, функції та правові засоби в генезисі формування організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб.  Підприємництво, господарство, право, 2011. №  8.  с. 36-39.

10.Охріменко О.О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин / О.О. Охріменко, Д.Д. Сільвестрова.  Ефективна економіка, 2013. Вип. № 5 .URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2054. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

11.Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах / Маркетинг в Україні, 2012.  Вип.1. С. 46-49. 

12. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін.. Економіка підприємства: підручник / за загальною редакцією Й.М. Петровича. Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча, 2014. 680 с. 

13.Підсумки І півріччя 2017-го. АПК лідирує в злиттях і поглинаннях. URL: http://propozitsiya.com/ua/pidsumky-i-pivrichchya-2017-go-apk-lidyruye-v-zlyttyah-i-poglynannyah. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

14.Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент.  К.: ТОВ “УВПК “Екс Об”, 2012. 595 с. 

15.Грішнова О. А. Оцінювання персоналу : сучасні підходи до забезпечення ефективності / О. А. Грішнова, О. О. Наумова. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.  Т. 2 : Управління персоналом в організаціях.  К. : Вид-во КНЕУ, 2015.  С. 42-50. 

16.Компанія.URL:http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3A25D65C2606A6C9C22570D8003 18869?OpenDocument. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

17.Чорній В. В. Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості : дис. канд. ек. наук : 08.00.04 / Чорній Вікторія Валеріївна. Київ, 2017.  260 с 

18.Приніс бюджету 137 млрд: названий найбільший платник податків України. 2019. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/prinis-byudzhetu-137-mlrd-nazvanij- najbilshij-platnik-podatkiv-ukraini.htm. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

19.Реформа корпоративного урядування. URL: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E0EE47A6EE91B6C2C2257DB400 2B4FBA?OpenDocument&Expand=1&. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

20. Нафтогаз створив дивізіони «Газ» та «Нафта». 2019. URL: http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/4A7C1E0B5870E1F3C22583850039974C (дата звернення: 08.02.2021 р.).

21. Група НАФТОГАЗ Звіт про управління за результатами 2018 року. URL: https://www.naftogaz.com/files/Zvity/Zvit-pro-upravlinnya-2018.pdf (дата звернення:08.02.2021 р.).

22.Офіційний сайт НАК «Нафтогаз України. URL:  http://www.naftogaz.com. (дата звернення: 08.02.2021 р.).

23.Космідайло І. В. Механізм управління державними підприємствами (на прикладі машинобудування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Космідайло.  К.: НДЕІ, 2011.  19 с. 

24.Галенко В. Управление персоналом и стратегия предприятия. Санкт-Петербург: изд. СПбУЭФ, 2012. 212 с. 


Унікальність