Мотивація в діяльності організації

  • Код товару: 21000843
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Мотивація в діяльності організації", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 32


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ1. ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1.Теоретичні основи стимулювання персоналу

1.2. Мотивація і мотиваційні процеси в сучасному менеджменті

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА  ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

2.1.Умови, створені для продуктивної праці в досліджуваній фірмі

2.2. Організація мотивації праці на підприємстві

2.3. Рекомендації щодо вдосконалення і розвитку мотиваційної діяльності на досліджуваному підприємстві

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Балабанова, Л. В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручн. К.: ЦУЛ, 2014. 468 с. 

2. Завіновська, Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. 300 с. 

3. Головатий, М.Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій. К.: МАУП, 2014. 368 с.

4. Колот, А.М. Мотивація персоналу: підруч. К.: КНЕУ, 2015. 337 с.

5. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2012. 351 с.

6. Федулова Л.І. Менеджмент організацій: підруч. К.: Либідь, 2014.  448 с.

7. Коленда Н.В. Фактори впливу на рівень соціальної безпеки  населення. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 2013. № 4(253). С. 49–53. 

8. Крушельницька, О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2012. 428 с.

9. Занфірова, Т.А. Теорія трудових відносин і мотивації праці. Економіка та держава, 2017. № 11.С. 86–88

10. Тужилкіна, О.В. Підвищення вагомості нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні. Актуальні проблеми економіки, 2012. №  9. С. 37-41 

11. Богиня Д. П., Семикіна M. B. Трудовий менталітет у системі мотивації праці. Кіровоград: Поліграф-Терція, 2013. 226 с. 

12. Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В. Управління персоналом: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2014. 187 с. 

13. Дем’янчук О. П. Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі. Наукові записки НаУКМА, 2012. Т. 134. С. 12-16. 

14. Морозова М. Е. Удосконалення системи мотивації персоналу у вищих навчальних закладах. Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2015. № 84. С. 82–86. 

15. Узун М.В. Стратегії стимулювання праці персоналу підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2015. № 2 (12), Т. 3.  С. 107-112. 

16. Офіційний сайт «Епіцентр». URL: https://epicentrk.ua

17.Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу : підруч- ник. Київ: КНЕУ, 2012. 397 с. 

18. Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4. С. 238–246. 

19. Базалійська Н.П., Міщук В.В. Сутнісні підходи формування системи мотивації трудової поведінки працівників на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. № 9. С. 232–236. 

20. Кравченко М.А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Ефективна економіка, 2013. № 6. С. 36–38. 

21. Шостак І.В. Грейдування як сучасна система стимулювання праці різних категорій персоналу підприємства торгівлі. Бізнес Інформ, 2015. № 4. С. 315–320. 


Унікальність