Менеджемнт, як орган (апарат) управління організацією

  • Код товару: 21000840
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Менеджемнт, як орган (апарат) управління організацією", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 38


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Організація як складна система та як об’єкт управління

1.2. Формування органів управління, процес організації управління на підприємстві

1.3. Формування дієвого та результативного підходів у менеджменті

1.4. Сучасні підходи до розроблення управлінських моделей

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

2.1. Критерії та система показників оцінки ефективності менеджменту

2.2. Оцінка ефективності організації управління та заходів щодо її удосконалення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007.  676 с

2. Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник.  Харків: ХНАМГ, 2008.  133с.

3. Дарміць Р.З. Апарат управління: поняття, особливості визначення і використання URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32746/1/28.pdf

4. Сатюк О., Мельник Б. Організація як складна система

управління Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. №XІ,І 2018. С. 118-124

5. Калюжна Н.Г.  Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45700/15-Kalyuzhna.pdf?sequence=1

6. Шевченко В. С. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / В. С. Шевченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М.Бекетова, 2016.  104 с.

7. Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). Держава та регіони. 2014. № 1 (76).  С. 130-136.

8. Менеджмент організацій: навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Укладачі: Л.Є. Довгань, І.П Малик, Г.А.Мохонько, М.В. Шкробот. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.  271 с.

9. Мінчак Н. Д. Шляхи формування ефективної системи управління розвитком і використання персоналу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т. 28, № 9. С. 57-60.

10. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006. 664 c.

11. Кузьмін О., Петришин H., Сиротинська Н. Нова парадигма побудови систем менеджменту Науковий вісник. 2011. Bun. 6 URL:http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik6/fail/+Syrotynska.pdf

12. Харченко В. А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством Економічний вісник Донбасу № 1 (31), 2013. С. 157-163

13. Харченко В.А. Підходи до управління сучасним підприємством URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/15454/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

14. Вішка І.С. Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 / Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. 234 с.

15. Мармаза О.І. М 38 Основи теорії менеджменту / О. І. Мармаза.  Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. 139 с.

16. Новікова М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / М. М. Новікова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.  98 с.

17. Віноградська О.М., Віноградська Н. С., Шевченко В. С., Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 – “Економіка і підприємництво”ю Харків: ХНАМГ, 2008. 159 с.

18. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017. 252 с

19. Дарміць Р.З. Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств. Дис.на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 / Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019. 303 с.

20. Оцінка ефективності менеджменту URL: https://stud.com.ua/19412/menedzhment/otsinka_efektivnosti_menedzhmentu

21. Вдосконалення організаційних структур менеджменту URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/13330/


Унікальність