Керівництво як функція менеджменту

  • Код товару: 21000838
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Керівництво як функція менеджменту", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 32Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИЦТВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1.Поняття та зміст функцій менеджменту

1.2.Керівництво як функція менеджменту

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИЦТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ «ТЕХНА»

2.1. Характеристика організації

2.2. Аналіз структури і функції керівництва організації

2.3. Рекомендації для удосконалення функцій керівництва в організації

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Джерела

1. Березін О. В. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. Суми : Університетська книга, 2014.  272 с. 

2. Божідарнік Т. В. Креативний менеджмент: навч. посіб. / Т. В. Божідарнік, Н. М. Василик. Херсон: Олді-плюс, 2014. 498 с.

3. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління): навч. посіб. / О. В. БондарПідгурська, А. О. Глєбова. К.: Ліра-К, 2015. 448с.

4. Бутко М. П. Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко.  К. : ЦУЛ, 2015. 400 с.

5. Годін В.В., Корнєєв І.К. Управління інформаційнімі ресурсами. МИНФРА, 2000. 335 с.

6. Дайновській Ю.А. 505 прийомів бізнесу. К. «А.С.К.», 1998. 244 с.

7. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. Суми : Університетська книга, 2015. 334 с. 

8. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. Суми : Університетська книга, 2015. 324 с. 

9. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінамі. Навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В.Калінько. К .: КондорВідавніцтво, 2014. 217 с.

10. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. Харків: Фоліо, 2014. 846 с. 

11. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. Суми : Університетська книга, 2015. 728 с. 

12. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризками : навч. посіб. / С. М. Марушак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. Херсон : Олді-плюс, 2014. 296 с.

13. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. К. : Ліра-К, 2015. 550 с. 

14. Менеджмент громадських організацій : вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. / [Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Мішенін Є. В. та ін.]; за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук’янихіної. Суми : Університетська книга, 2015. 366 с. 

15. Менеджмент. Під ред. Страховий О.А. З-П. «ПІТЕР», 2000. 138 с.

16. Назарчук Т.В. Менеджмент організацій: навч. посіб. / Т.В. Назарчук, О.М. Косіюк К.: «Центр учбової літератури», 2015. 560 с.

17. Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський.  К. : Кондор-Видавництво, 2015.  563 с

18. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 366 с.

19. Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський  вид. 4-е, перероблене і доповнене. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 563 с. 

20. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. К. : Ліра-К. 2015. 346 с. 

21. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О., Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. «ЛИБІДЬ». 1995. 240 с.

22. Смирнов Е.А.Основи теорії організації. М «Аудит», 1998.. - 374 с. Карлова О.А. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008.314 с. 

23. Старченко Г. В. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г. В. Старченко, І. В. Калінько, І. А. Косач.  К.: КондорВідавніцтво, 2015. 264 с.

24. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитномодульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова. К. : ЦУЛ, 2014.  130 с.

25. Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. К. : Знання, 2014. 422 с. 

26. Череп А. В. Інноваційний менеджмент: підручник / Череп А. В., Пуліна Т. В., Череп О. Г. К .: Кондор, 2014. 452 с.

27. Чурсіна Л. А. Сертифікація персоналу: навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова, К.: Ліра-К, 2014. 316 с


Унікальність