Бізнес-ідея значення та способи формування

  • Код товару: 21000835
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Бізнес-ідея значення та способи формування", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 34Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ІДЕЇ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМТВІ

1.1. Поняття та значення бізнес-ідеї на підприємстві

1.2. Поняття та функції бізнес-плану

РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН САЛОНУ КРАСИ «ЛОЛА»

2.1. Загальні положення бізнес-плану та ідеї салону краси «Лола»

2.2. Розрахунки економічної ефективності проекту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.Організація бізнесу: підручник. URL: https://pidru4niki.com/1212110842046/menedzhment/vibir_biznes-ideyi (дата звернення: 23.05.2021 р.).

2. Попко О.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі / О.В. Попко, М.В. Мальчик / Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2014. № 811: Логістика.  С. 275—279.

3. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Фредерік Лалу; пер. з англ. Романа Клочко.  Х.: КСД, 2017.  544 с. 

4. Hoang N. (2015). A Guide for startups Bachelor's Thesis. URL: https:/ /www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101255/Hoang_NgaQuynh.pdf?sequence=1 (дата звернення: 23.05.2021 р.).

5.Касич А.О. Інноваційні активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення / Інвестиції: практика та досвід., 2016.  №  22.  С. 21—24. 

6. Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності /Актуальні проблеми економіки, 2011. № 3 (117).  С. 243—250. 

7.Чичун В.А. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності / Соціум. Наука. Культура.  2010. Вип. 21 (18).  С. 58—63. 

8.Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: навч.-метод. посібник / К.: Фінанси і статистика, 2011.  248 с. 

9.Барроу П. Бизнес-план, который работает / М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 288с. 

10.Лосев В.А. Как составить бизнес-план. Практическое руководство с примерами готовых бизнес-планов для разных отраслей / М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2011.  208 с. 

11. Осовська Г.В. Економічний словник: наук. видання / К.: Кондор, 2007.  358 с. 

12.Яременко О.Л. Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та практики: монографія / Нар. укр. акад. Харків: Видво НУА, 2013.  587 с.

13. Бізнес-планування : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, В.А. Вишневська, О.С. Хачатурян.  Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017.  186с. 

14. Швайка л.а. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] / л.а. Швайка.  Львів: новий світ– 2000, 2013.  268 с. 

15. Бізнес-планування: навч. посіб. / т.Г. васильців [та ін.]. К.: знання, 2013. 173 с. 

16. Планування діяльності підприємства: опорний конспект лекцій / Н.Г. Грядунов та ін..  Дніпропе- тровськ: нМетау, 2014.  56 с. 

9. Бекетова О.Н. Бизнес-планирование / URL: http://www.konspekt.biz/index.php?text=31227. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

17.Cолнцева Е.В. Система бизнес-планирования инновационной деятельности предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» /  URL: http://www.dissercat.com/content/sistema-biznes-planirovaniya- innovatsionnoi-deyatelnosti-predpriyatiya. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

18. Гайдарь Е. Концепция совершенствования системы бизнес-планирования на предприятии / URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Mure/2007_10/12.pdf. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

19.Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств : затверджені Наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

20. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів : затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 р. № 73. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39798.0. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

21. Лаврів Л. А. Планування діяльності організації : навчальний посібник / Тернопіль : Крок, 2013.  320 с. 

22. Как разработать бизнес-план / Проект Тасис по распространению технической информации / Издание Европейской комиссии, 1996. 

23. Офіційний сайт ЄБРР. URL: http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml. (дата звернення: 23.05.2021 р.).

24. Стандарты UNIDO для бизнес-плана. URL: http://www.forum-investor.com/files/UNIDO_standards.pdf. (дата звернення: 23.05.2021 р.).


Унікальність