Тактика досудового слідства в умовах протидії розслідуванню

  • Код товару: 21000875
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Тактика досудового слідства в умовах протидії розслідуванню", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 34


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

1.1. Поняття та сутність протидії розслідуванню кримінальних правопорушень

1.2. Способи та форми протидії розслідуванню кримінальних правопорушень 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ

2.1. Поняття та сутність тактичного забезпечення досудового розслідування

2.2.  Слідчий як суб’єкт подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень

2.3. Тактичні заходи подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради. 2012.  № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

2. Абрамова В.М. Криміналістика: навчальний посібник. Київ: Університет "Україна", 2017. 557 с.

3. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Вісник Львівського університету.  2013. Вип. 57. С. 315–321.

4. Волобуєв А.Ф., Даньшин М.В., Іщенко А.В.  Криміналістика: підручник. Харків, 2018. 384 с.

5. Галунько В. М. Діяльність слідчого в умовах реформування. Право і суспільство. 2016. Вип. 6. С. 99–102. 

6. Галустян О. А. Сутність та особливості негативного психологічного впливу на слідчого з боку допитуваних. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (1). С. 238–246.

7. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: редкол.: М. В. Членов, Л. М. Леженіна, О. В. Косьмін. Харків: Право, 2018. Вип. 10 (ювіл.). 306 с.

8. Климаш С. М. До сутності поняття протидії розслідуванню злочинів. Наукові праці НУ ОЮА. 2017. № 5. С. 174-181.

9. Когутич П. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій. Полтава: Тріада плюс, 2014. 456 с. 

10. Кримінальний процес: підручник за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. Xарків: Право, 2015. 608 с.

11. Криминалистика: учебник. Ред.: Т. А. Седова, А. А. Эксархопуло, ред. СПб: Лань, 2014. 926 с. 

12. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно-практическое пособие. А. И. Бастрыкин. С-Пб.: Ореол, 2014. 480 c. 

13. Криміналістика: підручник. Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров. Київ : Юрінком Інтер, 2014.504 с.

14. Лепісевич П. М., Курляк М. Д. Практичні засади усунення протидії розслідуванню злочинів у сучасних умовах. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 277-283.

15. Лисецький О. О. Слідчий як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 16. Т. 2. С. 107–109.

16. Лук’янчиков Є Д. Тактика подолання протидії розслідуванню. Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції «Малиновські читання». Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозіка академія», 2015. С. 193-195

17. Павлишина А.А. До питання про сутність тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 3. С.185-187.

18. Плетенець В.М. Можливості використання слідчим критичного мислення в умовах протидії розслідуванню. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 4 (88). С.257-265.

19. Сабадаш В. П. Криміналістика : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 228 с. 

20. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. Київ: Кондор, 2015. 594 с. 

21. Семеногов В. В. Генезис та сучасні погляди щодо поняття «протидія розслідуванню злочинів». Право і суспільство. 2016. № 6. С. 190-195.

22. Сисоєнко Г. І., Самодін А. В. Нові органи досудового розслідування в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 5 (26). С. 117–126.

23. Скибіцький Б.А. Поняття та основні форми протидії розслідуванню злочинів. Наше право. 2013. № 1. С.116-121.

24. Скригонюк М. І. Криміналістика : підручник. Київ: Атіка, 2015. 496 с. 

25. Стратонов В.М., Слінько С.В. Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого. Вісник ХНУВС. 2014. № 1. С. 161-169.

26. Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України. Юридичний вісник України. 2016. № 24. С. 4-9.

27. Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочину. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 2012. № 3. С. 192-204.

28. Чаплинський К. О. Поняття та сутність тактичного забезпечення досудового розслідування. Право і суспільство. 2014. № 6. С. 207-212.

29. Чесакова М.С.  Форми і способи протидії розслідування злочинів: підходи до їх класифікації. Право.ua. 2015. № 1. С.139-145.


Унікальність