Порядок дій варти з конвоювання у разі втечі засуджених (підсудних) з під варти

  • Код товару: 21000874
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Порядок дій варти з конвоювання у разі втечі засуджених (підсудних) з під варти", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 33


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВОЮВАННЯ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ЗАСУДЖЕНИХ

1.1.Організація конвоювання засуджених, підозрюваних, обвинувачених осіб

1.2.Забезпечення режиму безпеки при конвоюванні

РОЗДІЛ 2. ТАКТИКА ДІЙ ВАРТИ З КОНВОЮВАННЯ У РАЗІ ВТЕЧІ ЗАРТИМАНИХ ТА ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ ОСІБ

2.1. Причини та умови, що сприяють підготовці та вчиненню втеч підозрюваними, обвинуваченими та засудженими з-під конвою

2.2. Дії особового складу конвою під час виникнення надзвичайних обставин

2.3.Запобігання втеч підозрюваних, обвинувачених та засуджених під час конвоювання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів МВС України, Мін'юст України, Верховний Суд України. Наказ, Інструкція від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68.

2. Особливості та правові підстави примусового супроводження особи до суду (слідчого суді), слідчого, органів (підрозділів) національної поліції уповноваженою особою з метою забезпечення її присутності та участі в здійсненні процесуальних дій у кримінальному провадженні, адміністративному та цивільному судочинстві та при провадженні у справах про адміністративні правопорушення: метод. рекомен. / за ред. О.І. Безпалова, О. В. Джафарова, С.О. Шатрава, О.О. Панова, В.Б. Пчелін, С.А. Резанов, В.С. Селюков. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2019. 26 с.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4. Ст. 21.

4. Михайлова Ю.О. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів конвойної служби Національної поліції України. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 160-167.

5. Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102025027&rdk=&backlink=1 (дата звернення: 7.12.2020).

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ : в ред. от 28 дек. 2016 г. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102036506&rdk=&backlink=1. (дата звернення: 7.12.2020).

7. Никитенко М.Е. Обеспечение режима и безопасности при конвоировании. Applicant for a Master's Degree, Law Institute, Krasnoyarsk State Agrarian University. 2017. № 1. С.1-6.

8. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

9. Статут бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони:затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. Київ, 1994.

10. Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 р. № 613/785/5/30/29/67/68. Офіційний вісник України.2015. № 49. Ст. 1589.

11. Ащенко О.М., Човган В.О., Захаров Є.Ю., Захаров Б.Є. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи. Харків: Права людини, 2014. 332 с.

12. Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навч. посіб. Харків: Право, 2012. 152 с.

13. Гаврилов В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из исправительных колоний: автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2016. 23 с.

14. Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной системы и возможность его использования в отечественной практике. Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2017. № 3. С. 75–93.

15. Громов В. Г. Пенитенциарная преступность. Соврем. право. 2007. № 9. С. 65–69.

16. Ирисханов А. З. Совершенствование уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по противодействию пенитенциарной преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 19.

17. Щербаков А.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности пенитенциарной системы и возможность его использования в отечественной практике. Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2017. № 3. С. 75–93.

18. Стеблинська О.С. Окремі питання втечі з місць позбавлення волі або з-під варти. Науково-інформаційний вісник. 2019. № 1. С. 253-259.

19. Никитенко М.Е. Обеспечение режима и безопасности при конвоировании. Applicant for a Master's Degree, Law Institute, Krasnoyarsk State Agrarian University. 2017. № 1. С.1-6.

20. Лисенко М.І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2017. 218 с.


Унікальність