Правове регулювання житлового будівництва на селі

  • Код товару: 21000887
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Правове регулювання житлового будівництва на селі", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 31


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ВИНОГРАДАРСТВА

1.1. Нормативно-правове регулювання виноградарства в Україні

1.2. Значення і розвиток галузі виноградарства

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

2.1. Виноробство в Україні: сучасний стан та напрями розвитку

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16.06.2005, № 2662-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2662-15/conv

2. Авласенко О. А. Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_39.

3. Виноградарство та виноробство сьогодні. Вектор руху та розвитку галузі. URL: https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-sogodni-vektor-ruhu-ta-rozvitku-galuzi

4. Власов В. В. Відродження виноградарства – справа державної ваги. Сад, виноград і вино України. 2016. № 7. С. 10-13.

5. Власов В. В., Белоус І. В Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5 С. 38-42.

6. Власов В. В., Белоус І. В. Стан і перспективні напрями розвитку виноградарства і виноробства. Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 5–10.

7. Гаркуша О. Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Кривий Ріг, 2015. 250 с. 

8. Гель І. М. Історія розвитку виноградарства. Навчальний посібник для студентів спеціальності ”Садівництво і виноградарство”. Львів, 2016. 246 с.

9. Кириллова О. В Розвиток галузі виноградарства в Україні. Економіка АПК. 2015. № 5 С. 39-43.

10. Кравчук А. О. Проблеми та пріоритетні напрями розвитку виноградарсько-виноробної галузі України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 2. С. 41-47.

11. Кучеренко В. М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Київ, 2016. 25 с. 

12. Марченко С. І. Порівняльний аналіз правового регулювання виноградарства та виноробства в Україні та Молдові. Часопис Київського університету права. Київ:Київський ун-т права НАН України, 2019. № 4. С.279-283.

13. Некрасова Л. А., Некрасова К. І. Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. № 6. С. 83–87.

14. Обнявко В. О. Виноробство в Україні: сучасний стан та напрями розвитку. Інноваційний розвиток та безпека підприємства. 2019. С. 378-381.

15. Обнявко В. О. Стан та перспективи розвитку галузі виноградарства й виноробства в Одеській області. Причорноморські економічні студії, 2020. С. 93-99.

16. Організація виробництва: підручник. URL: http://feb.tsatu.edu.ua/ebook/mn/ov/page11.html

17. Піддубна Д. С. Правове регулювання виноробства як складової частини органічного виробництва. Екологічне право. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 101-107. 

18. Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні. URL: https://knigi.studio/agrarne-pravo/pravove-regulyuvannya-vinogradarstva-60736.html

19. Рада планує стимулювати розвиток виноградарства в Україні. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3046400-rada-planue-stimuluvati-rozvitok-vinogradarstva-v-ukraini.html

20. Рогач С.М. Економіка і підприємництво, менеджмент. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 714 с.

21. Розвиток виноградарства в Україні потребує регіонального та зонального підходів – експерт. URL: https://agropolit.com/news/20832-rozvitok-vinogradarstva-v-ukrayini-potrebuye-regionalnogo-ta-zonalnogo-pidhodiv--ekspert

22. Самсонова Я. О. Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні: Монографія. Харків: Видавництво «С.А.М.», 2012. 176 с.

23. Статівка А. М. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: навчальний посібник. Харків: Юрайт, 2015. 272 с.

24. Стороженко В. В. Проблеми правового регулювання виноградарства в Україні. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). С. 424-427.

25. Червен І. І. Розвиток та ефективність галузі виноградарства Очаківського району миколаївської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 632-636.Унікальність