Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

  • Код товару: 21000888
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 31


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Поняття та особливості відходів сільського господарства

1.2. Нормативно-правове забезпечення поводження з відходами сільського господарства

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1. Зміст та особливості поводження з відходами сільського господарства

2.2. Права та обов'язки суб'єктів в сфері поводження з відходами сільського господарства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Який потенціал впровадження переробки відходів сільського господарства? Стаття від 28.04.2021. URL: https://ecolog-ua.com/news/yakyy-potencial-vprovadzhennya-pererobky-vidhodiv-silskogo-gospodarstva 

2. Євчук Х.-І. Управління відходами виробництва продукції сільського господарства як об’єкт економічної науки. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2019. Випуск 6 (74). С. 29-33. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_3_2019_ukr/4.pdf 

3. Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#top 

4. Антонова Т.Л. Адміністративно-правове регулювання поводження з відходами: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.07. Київ. 2017. 244 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1932/3/%d0%b4%d0%b8%d1%81%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0_24.07.pdf 

5. Національна стратегія поводження з відходами для України: Додаток 5: Відходи сільського господарства. Програма сприяння зеленій модернізації Української економіки. Київ. 2016. 115 с. URL: https://eco.kiev.ua/assets/files/Dod.5.-Vidhodi-silskogo-gospodarstva.pdf 

6. Котенко О.А. Правове регулювання в контексті дії права та його основоположних принципів. Альманах права. 2012. Випуск 3. С. 199-202. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/63846 

7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#top 

9. Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною: Закон України від 07.04.2015 № 287-VІІІ. Дата оновлення: 21.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19#Text 

10. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1991 № 2498-ХІІ. Дата оновлення: 21.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text 

11. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-ІV. Дата оновлення: 24.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#top 

12. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.1995 № 86/95-ВР. Дата оновлення: 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#top 

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х. Дата оновлення: 26.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

14. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Дата оновлення: 25.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#top 

15. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ. Дата оновлення: 21.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

16. Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 № 2034. Дата оновлення: 17.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF#Text 

17. Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360. Дата оновлення: 17.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF#top 

18. Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 № 342. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-08#top 

19. Державний класифікатор відходів ДК 005-96: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29.02.1996 № 89. Дата оновлення: 01.05.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#top 

20. На підприємствах сільського господарства посилюють контроль за утилізацією відходів: стаття від 20.07.2015. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/41698/na-pidprijemstvah-silskogo-gospodarstva-posiljujut-kontrol-za-utilizatsijeju-vidhodiv.html 

21. Василенко Л. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 74-78. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/15.pdf 


Унікальність