Курсова Забезпечення прав людини в діяльності спеціальних установ поліції

  • Код товару: 1600410
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Забезпечення прав людини в діяльності спеціальних установ поліції на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика спеціальних установ поліції
1.1. Поняття спеціальних установ поліції
1.2. Загальні засади дотримання прав людини в спеціальних установах поліції
РОЗДІЛ 2. Забезпечення законності в діяльності спеціальних установ поліції
2.1. Забезпечення прав людини в діяльності ізоляторів тимчасового тримання
2.2. Забезпечення прав дитини в діяльності приймальників-розподільників
РОЗДІЛ 3. Нагляд за дотриманням прав людини в спеціальних установах поліції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Чуйков А. Ю. Сутність спеціальних установ органів внутрішніх справ / А. Ю. Чуйков // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 568–572
2. Лещенко Д. С. Правовий статус установ в цивільному праві України : дис. канд. юр. наук : 12.00.03 / Лещенко Дмиро Сергійович – Київ, 2005. – 199 с.
3. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон від 24.01.1995 № 20/95-ВР : Редакція від 28.12.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
4. Чуйков А. Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ  органів  внутрішніх  справ / А.  Ю.  Чуйков // Форум  права. – 2010. – № 4. – С. 934–940
5. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ : МВС України; Наказ, Правила, від 02.12.2008 № 638 Редакція від 22.10.2013 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0137-09
6. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини :
Президент України; Указ, Стратегія від 25.08.2015 № 501/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
7. Коментар МЗС України щодо затвердження Національної стратегії у сфері прав людини [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248442331&cat_id=244276429
8. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 05.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
9. Права людини в діяльності української поліції – 2015.  Науково-практичне видання / Упоряд. Крапивін Є.О. –  К. : Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 408 с.
10. Толочко О. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні // О. Толочко // Науковий  часопис  Національної  академії  прокуратури  України. – 2014. – № 4. – С. 187–196
11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 : Редакція від 01.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
12. Загальна декларація прав людини (рос/укр)
ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 Ратифікація від 19.10.1973 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
14. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : ООН; Декларація, Міжнародний документ від 09.12.1975 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_084
15. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 10.12.1984 : Редакція від 13.11.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_085
16. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями :
ООН; Правила, Міжнародний документ від 30.08.1955 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_212
17. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України : Лист Вищого спеціалізованого суду від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 : Редакція від 15.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
18. Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року       / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7). – С. 1-14.
19. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
20. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
21. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
22. Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні / Яновська О.Г. // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - 2(27). – С. 12-17.
23. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30.06.1993 № 3352-XII : Редакція від 01.03.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
24. Правила тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань [Електроний ресурс]. - Режим доступу :  http://ukrprison.org.ua/departmental/instruction/1215534566
25. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
26. Дубовик К. Є. Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні / К. Є. Дубовик. // Державне будівництво. - 2010. - № 2 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_2_27.
27. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
28. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ : МВС України; Наказ, Положення від 13.07.1996 № 384 : Редакція від 31.03.2005 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
29. Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Т. І. Пашук. – Львів, 2006. – 20 с.
30. Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини і  громадянина  в  діяльності  органів  внутрішніх  справ:  наук.–метод. посіб. / [Ю.Л.Бєлоусов, Д.О. Кобзін, К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, А.М. Черноусов]; Харків. ін – т. соц. дослідж. – К.: Студія Колаж, 2009 р. – 546 с.


Унікальність