Курсова Професійний відбір кандидатів на посаду в Національну поліцію

  • Код товару: 1600423
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Професійний відбір кандидатів на посаду в Національну поліцію на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика посади в Національну поліцію
1.1. Характеристика професійної діяльності працівника Національної поліції України
1.2. Формування та підготовка персоналу до органів Національної поліції України
РОЗДІЛ 2. Процес відбору кандидатів на посаду в Національну поліцію
2.1. Основні етапи відбору
2.2. Прийняття рішення поліцейською комісією за результатами конкурсу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Александров Д. О. Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника національної поліції / Д. О. Александров // Юридична психологія. – 2016. – № 1. – С. 129-140.
2. Андрєєва Г. В. Інформаційна складова профорієнтаційної роботи у формуванні привабливих мотивів до служби у майбутніх правоохоронців / Г. В. Андрєєва, І. В. Шелкошвеєв // Право і Безпека. – 2011. – № 2. – С. 306-310.
3. Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією : [підручник] / О. М. Бан- дурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – X. : НУВС, 2003. – 346 с.
4. Голосніченко І. П. Відносини державної служби та предмет регулювання адміністративного права / І. П. Голосніченко // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 12-19.
5. Жила М. О. Щодо діяльності Національної поліції України / М. О. Жила // Міжнародна науково-практична конференція (Суми, 19-20 травня 2016 року) Суми: Сумський державний університет, 2016. – 430 с.
6. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
7. Етапи відбору поліцейських [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/ssuser796560/ss-71574801
8. Ігнатов О. М. Щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Право України. – 2008. – № 2. – С. 97–101.
9. Клочко А. М. Кадрове забезпечення органів Національної поліції України : монографія / А. М. Клочко. – Х. : Золота миля, 2014.
10. Коруля І. В. Поняття професіоналізму працівників міліції як необхідної умови їх професійної діяльності / І. В. Коруля // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 72. – С. 412-417.
11. Куба Н. Система оцінки ефективності роботи Національної поліції / Н. Куба, Р. Тополевський // Права людини в Україні. – 2016.
12. Левицька І. В. Методика оцінки ефективності діяльності державних службовців / І. В. Левицька, Є. І. Ніколаєнко / Міжнародна наукова Інтернет-конференція [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/ken-levitska-iv-nikolaenko-ei-metodika-otsinki-efektivnosti-diyalnosti-derzhavnih-sluzhbovtsiv/
13. Лемеш Д. Л. Адміністративно-правовий статус працівників поліції в Україні: дис…. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук / Д. Л. Лемеш. – Київ, 2016. – 202 с.
14. Музичук О. М. Сутність професійної підготовки персоналу ОВС / О. М. Музичук // Форум права. – 2007. – № 1. – С. 125-130.
15. Передерій О. С. Особливості правового статусу Національної поліції в Україні (теоретико-правовий аспект) / О. С. Передерій, Є. І. Григоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2015. – Вип. 20. – С. 35-38.
16. Посметний В. В. Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки / В. В. Посметний // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 179-184.
17. Руколайніна І. Є. Формування та підготовка кадрів (персоналу) до органів Національної поліції України / І. Є. Руколайніна, О. О. Леміш // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 1. – С. 104-106.
18. Савельєв О. С. Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О.С. Савельєв ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2008. – 199 с.
19. Самотуга А.В. Реформування ОВС в умовах децентралізації влади в Україні: Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 28-29 берез. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 232 с.
20. Столяренко А. М. Прикладная юридическая психология : учеб. пособие для вузов / А. М. Столяренко. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 639 с.
21. Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади від 25.12.2015 р. № 1631
22. Троян В. А. Якісне кадрове забезпечення як необхідна умова ефективної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України / В. А Троян // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с.


Унікальність