Курсова Діяльність підрозділів Національної поліції щодо організації охорони публічного порядку

  • Код товару: 1600408
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Діяльність підрозділів Національної поліції щодо організації охорони публічного порядку на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливі умови в діяльності органів Національної поліції

1.1. Поняття та сутність особливих умов для діяльності поліції 

1.2. Підрозділи поліції як суб’єкти забезпечення публічного порядку 

Розділ 2. Принципи та завдання органів Національної поліції у надзвичайних умовах

2.1. Принципи діяльності органів Національної поліції у надзвичайних умовах

2.2. Завдання органів Національної поліції у надзвичайних умовах

Розділ 3. Використання сил і засобів органів Національної поліції при забезпеченні публічного порядку за особливих умов

Висновки

Список використаних джерел


Джерела

1. Адміністративне право України: посіб. для підготовки до іспитів / Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, В. О. Терещук, В. К. Шкарупа. – Київ: Вид. Паливода, 2001. – 194 с. 

2. Адміністративна діяльність міліції: Підручник / За заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Вид-во Национ. ун-ту внутр. справ, 2004. – 490 с.

3. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / авт. колектив Ю. І. Римаренко, Є. М. Моісеев, В. І. Олефір. – К. : КНТ, 2008. – 816 с.

4. Ануфрієв М. І. Органи внутрішніх справ на рубежі тисячоліть / М. І. Ануфрієв // Наук. вісн. Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України. – 2000. – № 1. – С. 3-15.

5. Бандурка А. М. Основы психологии управления / Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. – Х. : Ун-т внутр. дел, 1999. – 528 с. 

6. Басов А. В. Умови, порядок введення та скасування надзвичайного стану / А. В. Басов // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2006. – № 1. – С. 114-123. 

7. Губанов А. В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопорядка / А. В. Губанов. – М. : ВНИИ МВД РФ, 1993. – 158 с. 

8. Кобзар О. Ф Підрозділи поліції як суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки / О. Ф. Кобзар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3-2. Том 2. – С. 98-100.

9. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Ф. Ф. Кокошкин ; под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М. : Издательство «Зерцало», 2004. – С. 82. 

10. Кузніченко С. О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру: Наукове видання / Кузніченко С. О. – Харків : Вид-во НУВС, – 2001. – 210 с. 

11. Лаптій В. А. Управління державними органами в особливих умовах: Проблеми удосконалення / В. А. Лаптій // УАВС Науковий вісник. – К., 1996. – Вип. 2. – С. 155-159. 

12. Ларин В. В. Понятие и содержание особых условий / Ларин В. В., Лесняк И. А., Никулин Г. С. / Совершенствование управления органами внутренних дел в особых условиях: Труды Акад. МВД СССР. – М. – 1991. – С. 2-37. 

13. Майдыков А. Ф. Проблемы научного управления органами внутренних дел в особах условиях / А. Ф. Майдыков / Совершенствование управления ОВД в особых условиях: Труды Академии МВД СССР. – 1991. – С. 7-18.

14. Нечевина Н. Д. Милиция общественной безопасности и гражданское общество: организационный аспект : монографія / Н. Д. Нечевина. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. – С. 6-7. 

15. Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учеб. пособие. – М. : Юристъ, 2001. – 77 с. 

16. Онищук О. О. Громадський порядок як провідний напрям адміністративної діяльності громадської безпеки в сучасних умовах / О. О. Онищук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – 2010. Вип.156. – С. 232-237

17. Організація і тактика діяльності міліції громадської безпеки: навч, посіб, для підготовки курсантів ВНЗ МВС України до державних іспитів / за заг.-ред. І. В. Дроздової, Ю. С. Назара. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 244 с.

18. Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://udik.com.ua/books/book-1500/chapter-53193/

19. Основы управления в органах внутренних дел : учебник [под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации д. ю. н., проф. А. П. Коренева]. Издание 4-е. – М. : Московская академия МВД России, ЦЮЛ «Щит», 2001 г. – 396 с. 

20. Панова О. О. Специфіка використання сил і засобів ОВС при запезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов / О. О. Панова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 29, ч. 2, т. 2. – С. 75-78

21. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підруч. (для слухачів і курсантів вищ. закл. освіти МВС України) / В. М. Плішкін; за ред. Ю. Ф. Кравченко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – С. 456-458.

22. Середа В. В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.

23. Сидорчук Л. А. Розуміння сутності охорони громадського порядку органами місцевого самоврядування / Л. А. Сидорчук // Європейські перспективи. – 2012. – № 2. – С. 51-56. 

24. Сороковой Д. Ю. Щодо визначення поняття та сутності особливих умов для діяльності міліції / Д. ю. Сорокой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Kyuv/2009_3/23.pdf


Унікальність