Курсова Адміністративно правові засади діяльності підрозділів поліції

  • Код товару: 1600401
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Адміністративно правові засади діяльності підрозділів поліції на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 40

Зміст

Вступ
Розділ 1. Засади діяльності підрозділів поліції особливого призначення в Україні та за кордоном
1.1. Історія розвитку підрозділів поліції особливого призначення в Україні
1.2. Спеціальні підрозділи поліції в країнах Європи
Розділ 2. Адміністративно-правовий статус підрозділів поліції особливого призначення
2.1. Правове регулювання діяльності підрозділів поліції особливого призначення та місце у ньому адміністративного законодавства
2.2. Юридичні гарантії діяльності підрозділів поліції особливого призначення
Розділ 3. Напрями вдосконалення адміністративно-правових засад діяльності підрозділів поліції особливого призначення
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Буткевич С. А. Служебно-боевая деятельность управления быстрого реагирования «Сокол» ГУБОП МВД Украины (нормативно-правовые основы) / С. А. Буткевич // Научный вестник Львовского государственного университета внутренних дел. – 2010. – № 1. – С. 95-106.
2. Буткевич С. А. Специальные подразделения органов внутренних дел Украины: реалии и перспективы / С. А. Буткевич // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2014. – № 3(17). – С. 74-81.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун» – 2005. – 1728 с.
3. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
4. Голенко Н. М. Спеціальні підрозділи поліції в країнах Європи / Н. М. Голенко // Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку – 2016 : Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 21 жовтня 2016 р.): тези доповідей / ДВНЗ «ПДТУ», Головне упр. Нац. поліції в Донецькій області, Донецькій юридичний ін-т. – Маріуполь, 2016. – С. 41-43.
5. Доценко О. С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Доценко; Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 19 с.
6. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 29. – Ст.245
7. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
8. Заросило В. Система комплектування та професійної підготовки спеціальних підрозділів зарубіжних країн і перспективи її використання в ОВС України / В. Заросило // Вісник Академії управління МВС. – 2007. – № 4. – С. 23-29.
9. Иванов С. И. Нормативно-правовые основы всестороннего обеспечения специальных операций органов внутренних дел Украины: дис. … канд. юрид. наук / С. И. Иванов. – Симферополь, 2011. – 201 с.
10. Іванов І. О. Правові гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції / І. О. Іванов // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 124-128.
11. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-пра- вового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. О. Ієрусалімова; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2006. – 205 c.
12. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
13. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
14. КОРД (поліція особливого призначення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%94_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
15. Кошиков Д. О. Місце адміністративного законодавства у правовому регулюванні діяльності підрозділів поліції особливого призначення / Д. О. Кошиков // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 1. – С. 53-57.
16. Кошиков Д. О. Юридичні гарантії діяльності підрозділів поліції особливого призначення / Д. О. Кошиков // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 2. – С. 95-99.
17. Кошиков Д. О Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність підрозділів міліції громадської безпеки особливого приначення / Д. О. Кошиков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3-2. – Том 2. – С. 107-110.
18. Мельник О. М. Сфера правового регулювання : поняття, ознаки, види / О. М. Мельник // Право України. – 2010. – № 9. – С. 132-138.
19. Мошенська В. О. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні / В. О. Мошенська // Наше право. – 2014. – № 10. – С. 49-55.
20. Мошенська В. О. Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення / В. О. Мошенська // Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 70-76.
21. Плугатар Т. А. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України / Т. А. Плугатар // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 741-744.
22. Подготовка подразделений специального назначения. – Л. : Высш. полит. училище МВД СССР, 1990. – 650 с.
23. Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон» : наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 19.11.2003 р. № 1390 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 2. – Ст. 2725.
24. Положення про спеціальний підрозділ міліції охорони «Титан» : наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 25.11.2003 р. № 1432 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 2090.
25. Положення про підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення : наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 08.05.2014 р., № 447 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 37. – Ст. 1006.
26. Постанова «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ» від 29.07.1991 р. № 114  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF
27. Рішення Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміну «законодавство» : від 09.07.1998 р., № 12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32.
28. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
29. Шатрава С. О. Адміністративно-правові засади дія- льності спеціальних підрозділів міліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. О. Шатрава ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2007. – 20 с.
30. Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред-кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Укр. енциклопедія, 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с.


Унікальність