Управління підприємством

  • Код товару: 21000852
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Управління підприємством", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 32


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Сутність інноваційних аспектів в управлінні організації

1.2. Складові інноваційної системи управління персоналом підприємства

1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління людськими ресурсами

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЧСК УКРАЇНА»

2.1.Соціально-економічна характеристика дослідження підприємства

2.2.Аналіз інноваційної системи управління

2.3.Оцінка якісного складу персоналу досліджуваного підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЧСК УКРАЇНА»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Прокопишин Л.П. Управлінські інновації та особливості їх використання на машинобудівних підприємствах в сучасних умовах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. №628. С. 628–633.

2. Krausert, A. HRM systems for knowledge workers: differences among top managers, middle managers, and professional employees. Human Resource Management, january— february 2014. Vol. 53. № 1. Рp. 67-87.

3. Global Talent 2021. How the new geography of talent will transform human resource strategies. Oxford Economics. Report, 2012. URL: https://www.oxfordeconomics.com/Media/Default/Thought%20Leadership/globa l-talent-2021.pdf (дата звернення: 22.11.2020).

4. Ліпенцев А.В. Управління людськими ресурсами на засадах компентенційного підходу в контексті формування культури управління державними установами. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/3/01.pdf 9(дата звернення 22.11.2020). 

5. Менеджмент качества: разрушая стереотипы. URL: www.management.com.ua (дата звернення 22.11.2020). 

6. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. К.: Каравелла, 2008. 480 с. 

7.Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2008. 344 с.

8. Практическая психология. Стратегия Кайзен. Стереотипы. URL: www.sunhome.ru. (дата звернення : 22.11.2020).

9. Солов'ян І.О. Управлінські інновації на підприємствах в умовах сьогодення. URL: www.rusnauka.com (дата звернення : 22.11.2020).

10. Червінська Л.П. Управління інноваційною діяльністю персоналу: монографія. К.: КНЕУ, 2014. 194.

11. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. К.: Кондор, 2006. 664 с.

12. Laurent A. The Cultural diversity of western conception of management. International Studies of Management and Organization. 1983. Vol. 13. № 1-2. P. 75-96.

13. Hofstede G. Culture and organizations: software of the mind / G. Hofstede. London; New York, Mc Graw-Hill, 1991. 219 p.

14. Палєха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури. К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 211 с. 

15. Дмитренко Г.А. Формирование новой управленческой культуры в Украине: антропосоциальный подход. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: 36 наук. праць. Краматорськ: ДДМА, 2003. С. 13-19.

16. Грейсон Д.К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века. М.: Экономика, 1991. 176 с. 

17. Якокка Л. Карьера менеджера. Минск: Поппури, 2011. 544 с.

18. Мельник О.Г. Система мотивування працівників інноваційно-креативного профілю на українських підприємствах. Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка»». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. № 767. С. 52-55.

19. Коучинг. URL: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Коучинг (дата звернення: 22.11.2020).

20. Чобіток В.І. Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 50. С. 313-318.

21. Довгань О.В. інноваційне управління персоналом. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4227 (дата звернення: 22.11.2020).

22. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Запоріжжя, 2008. 234 с.

23. Опанасюк Ю.А. Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка», 2012. № 1. С. 134-140.

24. Балабанова Л.В. Управління персоналом. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 471 с.

25. Цаль І.І. Менеджмент персоналу. Вінниця: ВФЕУ, 2010. 322 с.

26. Гурченков О.П. Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності. Економіка: реалії часу. 2013. № 2. С. 60-72.

27. Лесько О.Й. Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності як основа стійкого економічного розвитку вітчизняних підприємницьких структур за умов глобалізації. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : колективна монографія. Умань: Видавець «Сочінський В.В.», 2018. С. 216–223.


Унікальність