Соціально-психологічні аспекти менеджменту

  • Код товару: 21000847
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Соціально-психологічні аспекти менеджменту", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 33


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Психологічна специфіка управлінської діяльності

1.2. Методи соціально-психологічного впливу на працівників

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Теоретичні основи взаємодії персоналу та керівництва

2.2. Самоствердження та самоконтроль менеджера

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНМХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Афанасьєва Н. Є. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу : Навчальний посібник / Н. Є. Афанасьєва, Л. А. Перелигіна. – Харків : ХНАДУ, 2015. 320 с.

2. Базаров Т. Ю. Управління персоналом.-К.: Українська Консалтинговая Сіть, 2011. 395 с.

3. Бардась А. В. Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / А. В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 381 с.

4. Брич В. Я. Психологія управління : Навчальний посібник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 384 с.

5. Верещагина Л. А., Психология потребностей и мотивация персонала. 2-ое изд. Дополненное / Л.А. Верещагина, И.М. Карелина. –Харьков. Из-во «Гуманитарный центр». 2011. 156 с.

6. Веснин В. Р. Практичний менеджмент персоналу.- М.:Юристь, 2008. 732 с.

7. Гапонов Артем Ігорович. Удосконалення організації процесу управління персоналом підприємства, на прикладі ТОВ "Тернопільська меблева фабрика" : дипломна робота магістра за спеціальністю „073 менеджмент“ Тернопіль: ТНТУ, 2019р. 126 с.

8. Дубовик Т. А. Управління персоналом. Навчальне видання.-К.: Українська Консалтинговая Сіть.2010. 749 с.

9. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчальнометодичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.

10. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.- 3-тє вид.,перероб. і доп.-К.: Знання-Прес, 2012. 742 с.

11. Кочеткова А. І. Основи управління персоналом.-К: ТЕСИС, 2009 -209 с.

12. Кравченко В. О. Менеджмент: Навчальний посібник. Одеса: Атлант, 2013 р. 165 с.

13. Мельман В. А. Управление персоналом : Учебное пособие / В. А. Мельман. – Харьков : ХНАГХ, 2012. 162 с.

14. Мельман В. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Соціальнопсихологічні основи менеджменту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент) / В. О. Мельман ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 47 с.

15. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х. : Право, 2013. 216 с.

16. Менеджмент : Навчальний посібник / Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 231 с.

17. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. 560 с.

18. Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. 456 с.

19. Пономаренко Ю.М. Стратегія управління трудовими ресурсами підприємства. 2005. 43 с.

20. Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. ІваноФранківськ, «ЛілеяНВ», 2015. 336 с.

21. Травин В.В. Основи кадрового менеджменту, М.: Дело, 2015 351 с.

22. Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. Вінниця : ВНТУ, 2014. 283 с.

23. Холода Б. І. Управління персоналом,- Киів: ЦУЛ, 2013. 256 с.

24. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017 р. 252 с.

25. Занюк С. С. Психологія мотивації : Навчальний посібник / С. С. Занюк. Київ : Либідь, 2013. 304 с.


Унікальність