Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення

  • Код товару: 21000839
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 33


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність конкурентоспроможності підприємства

1.2. Чинники формування конкурентоспроможності підприємства

1.3. Методичні підходи щодо оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства

2.3. Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Напрями удосконалення матеріально-технічної бази підприємства

3.2. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства

3.3. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Майнулович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. Вип. 4. С. 274-280. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_274_282.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: учебное пособие. Москва: «НОВОСТИ», 2016. 267 с.

3. Халімон Т. М. Складові потенціалу конкуренто-спроможності підприємства. Облік і фінанси. 2017. №3 (77). С.126-131.

4. Чобіток В. І. Методи оцінки конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 2015. С. 175-181.

5. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства. Посібник для студентів економ. спец. К.: Професіонал, 2017. 208 с.

6. Голубко Є.В. Суть та зміст конкурентоспроможності підприємства. Харків: НТУ «ХПІ». 2011. 1 с.

7. Безтелесна Л. Механізм забезпечення сталої конкурентоспроможності великого про мислового підприємства. Економіст. 2014. № 12. C. 40-44.

8. Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 33. 2014. С.431-436.

9. Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємствазарахунокуправління кон курентоспроможністю. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 2. C. 60-66.

10. Яренко А.В. Обгрунтування методів оцінки привабливості зовнішніх ринків у міжнародному маркетингу. «Економічні науки». Вісник КНУТД. 2015. № 2. С. 90-98. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-2/90-98.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

11. Grabovenko O.A., Kovtunenko Yu. V. COMPETITIVENESS ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS. ECONOMICS: time realities 2016. № 2. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2016/No2/41.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

12. Філиппова С.В., Черкасова С.О. Моніторінг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Економіка розвитку, вип. 1. 2013, URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2016/No2/41.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

13. Охріменко І.В. Стаття на тему: «Планово-економічна робота як провідний елемент інформаційної системи підприємства». URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_05_7_8/sekcija_5_ekonomichni_nauki/p lanovo_ekonomichna_robota_jak_providnij_element_informacijnoji_sistemi_pidpr iemstva/24-1-0-436 (дата звернення: 30.11.2020).

14. Довбенко В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2017. № 6. С. 29-35. URL: file:///C:/Users/Natali/Desktop/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D 0%BE%D0%BC/107934-228773-1-SM.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

15. Шматько Н.М. Організаційно-економічне забезпечення стійкого. Конкурентного розвитку підприємства URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/35161/1/Shmatko_Orhanizatsiino-ekonomichne_2017.pdf

16. Міщенко С. П. Теоретичні засади стійкого розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 168-171.

17. Корольова А.О. Екологічна та ресурсна складова сталого розвитку підприємств України. Наукові записки. 2015. Випуск 17. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81589139.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

18. О. М. Кириченко, А. В. Мігдальський Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Електронний журнал «Ефективна економіка». № 2, 2017. С. 33-37.

19. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155-163.

20. Яцковий Д. В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4 (51). С.183-188.

21. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 302 с.

22. Моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/2201/ModMicroPr/Tema%206.pdf (дата звернення: 30.11.2020).

23. Пилипенко А. А. Організація управління розвитком матеріальнотехнічної бази підприємства: монографія. Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. 236 с.

24. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. К.: Каравела, 2010. 52 c.

25. Тивоненко, С. Г. Фришев, В. П. Бабій, С. М. Бондар. Навчальний посібник. К. : Вища освіта, 2016. 164 с.

26. Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М Методичні рекомендації з обгрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції. К.: ННЦ "ІАЕ", 2016. 60 с.

27. Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Вишневецька О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. К.: ННЦ ІАЕ, 2015. 144 с.

28. Охотнікова О.М. Основні напрями інноваційного розвитку України: стан та перспективи. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2012. № 4. С. 15-22.

29. Павлова В. Система реалізації конкурентоорієнтованої стратегії підприємства: постановний аспект. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 216-219.

30. Дудяк Р.П., Бугіль C.Я., Дудяк О.Р., Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики. Львівський національний аграрний університет. 2013. 268-275. 

31. Єлісєєва Л. Розробка та впровадження маркетингової стратегії як засіб економічного зростання підпримства. VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2014. С. 60.


Унікальність