Аналіз організаційної функції менеджменту

  • Код товару: 21000880
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Аналіз організаційної функції менеджменту", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 31


Переглянути фрагмент


Зміст

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

1.1.Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління

1.2.Поняття та зміст організації як функції менеджменту

1.3. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДМЕНТУ

2.1.Сутність організаційної структури управління та їх роль у досягненні мети. Елементи структури

2.2.Типи організаційних структур керування

2.3.Види організаційний повноважень

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.Віноградська О.М., Н. С. Віноградська Н.С., Шевченко В.С,, Менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 “Економіка і підприємництво” Харків: ХНАМГ, 2012.

2.Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017 р. 252 с. 

3.Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. Организационное поведение. Основы управления: Учебное пособие для вузов. М., 2013. 463 c. 

4.Иванов В.Л. Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры управления: Монография. Луганск: Издво ВНУ им. В. Даля, 2012. 148 с.

5.Козловський В. О. Інноваційний менеджмент. Вінниця: ВНТУ, 2012. 210 с. 

6.Стадник В.В. Інноваційний менеджмент. К.: Академвидав, 2006. 

7. Белоцерковский В.И. Построение функционально-экономической структуры коммерческого банка. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. № 2–1. С. 94–100.

8. Василенко О.В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Центр навч. літератури, 2012. 504 с. 

9. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа. СПб. : СПбГТУ, 2012. С. 45–54. 

10. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади. К. : Професіонал, 2006. 506 с. 

11.Zieleniewski J. Organizacja i zarządzanie. Warszawa. 

12.Jermakowicz W. Struktury organizacyjne a efektywność organizacji kreatywnych, adaptacyjnych i produkcyjnych. Warszawa, 1979.

13. Шейн З.Х. Организационная культура й лидерство. СПб.: Питер, 2012. 336 с 

14. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. К.: Каравела, 2012 320 с. 

15. Теория организации / под. ред. Т.Ю.Иванов, В.И.Приходько. СПб. : Питер, 2014. 269 с. 

16. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М.: ИНФРАМ, 2010. 672 с. 

17. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й.М. Петровича. К.: Т-во "Знання", КОО, 2012. 405с. 

18. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

19. Кабушкт Н. Й. Основи менеджмента. Минск: Высшая школа, 2010. 275с. 

20. 7 нот менеджмента. М.: ООО "Издательство ЭКСМО", 2012. 652 с. 

21. Горемыки В.А. Планирование на предприятии. М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2013. 520 с. 


Унікальність