Дисциплінарні провадження щодо військовослужбовців Міністерства оборони України

  • Код товару: 21000873
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Дисциплінарні провадження щодо військовослужбовців Міністерства оборони України", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 33


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ПІДСТАВИ ВІЙСЬКОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1.1.Поняття військова дисципліна та її особливості

1.2.Підстави юридичної відповідальності військових

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ, ЯКІ НАКЛАДАЮТЬ ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

2.1.Дисциплінарні стягнення, які накладаються на військовослужбовців

2.2. Система та повноваження органів, які накладають дисциплінарні стягнення

РОЗДІЛ 3. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1.Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України». Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22–23. Ст. 197. 

2. Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах): навч. посібник; / О.В. Кривенко, І.І. Качан К. :2010. 182 с. 

3.Рижаневський Б. Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/viche/2010_18/ 29to32.pdf (дата взернення: 07.02.2021 р.).

4. Голікова К.О. Дисципліна та законність у державному управлінні: поняття та способи їх. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/110.pdf (дата взернення: 07.02.2021 р.).

5.Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2015. 544 с. 

6. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У 2-х т.: Т.1. Загальна частина / за ред. В. Б. Авер’янов (голова). К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. 584 с. 

7.Військово-юридичний словник /за ред. А.М. Колодія, В.Й. Пашинського. К.: НУОУ, 2010. 152 с.

8.Туркот М. Розмежування адміністративної і дисциплінарної відповідальності військовослужбовців. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 1 (47) С. 40-47. 

9.Кодекс України про адміністративні правопорушення. Сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ law s/show /80731-10/. (дата взернення: 07.02.2021 р.).

10.Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 10.

11. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII. URL: http://zakon.www.rada.gov.ua //. (дата взернення: 07.02.2021 р.).

12.Методична розробка щодо проведення практичного занят. URL: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-viiskovoi-pidhotovky/distant-content/Zanytie_1_2.pdf (дата звернення: 07.02.2021 р.).

13.Бандурка А. М. Административный процесс: учебник для высших учебных заведений. Київ : Литера ЛТД, 2013.336 с. 

14. Тюрин С. С. Дисциплинарная ответст- венность военнослужащих Вооруженных сил Украины: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07. Харків : НУВС, 2002. 176 с. 

15.Гончарук С. Т. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ : Вид-во НАВСУ, 2012. 240 с. 

16. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення : навч. посіб. Харків : ФІНН, 2013. 179 с. 

17. Верховенство права. URL: http: //uk.wikipedia. org/wiki/Верховенство_права. (дата взернення: 07.02.2021 р.).

18. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4.С.24–33. 

19. Комзюк А. Т. Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки. Bicник Ун-ту внутр. справ. 2010. Вип. 8. С. 101– 104. 

20. Кодекс України про адміністратив- ні правопорушення від 07.12.1984 No8073- X. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/80731-10. (дата взернення: 07.02.2021 р.).

21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладання обов’язків в особливий період : Закон України від 5 лютого 2015 року No 158-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-19. (дата взернення: 07.02.2021 р.).

22.Українська правда. – 6 жовтня 2011 р. URL: http: // www.pravda.com.ua/article (дата взернення: 07.02.2021 р.).


Унікальність