Курсова Звільнення засуджених до обмеження волі з виправного центру

  • Код товару: 16628
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Звільнення засуджених до обмеження волі з виправного центру на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27


Зміст

Вступ
Розділ 1. Історія розвитку виправних центрів (установ відкритого типу)
1.1. Історичне дослідження кримінально-виконавчих установ відкритого типу (виправних центрів
Розділ 2. Характеристика виправних центрів
2.1. Поняття та завдання виправних центрів
2.2. Особи, які відбувають покарання у виправних центрах, їх класифікація
Розділ 3.Порядок відбування та звільнення від покарання у виправному центрі
3.1. Порядок відбування покарання у виправному центрі
3.2. Підстави звільнення від покарання засуджених, які відбувають покарання у виправному центрі
Висновки
Список використаних джерел 

Джерела

1. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підруч. – К., 2008. – 352 с.

2. Богатирьов І. Г., Маковій В. В. Покарання у виді обмеження волі потребує вдосконалення. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/period/article/6023/%C1#chapter
3. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в криміналь-новиконавчих установах відкритого типу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с. 
4. Бодюл Є. М. Концептуальні засади і загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України / Є. М. Бодюл, О. М. Джужа // Право України. – № 7. – С. 80-84.
5. Виправно-трудовий кодекс України від 23.12.1970 р. (втратив чинність).
6. Зубов Д. О. Історико-правове дослідження кримінально-виконавчих установ відкритого типу / Д. О. Зубов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 220-226.
7. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. С. 432-438. 
8. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / Вид. 2-ге, зм. і доп. / за ред. Т. А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 340 с.
9. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. – К., 2010. – 550 с. 
10. Кримінально-виконавче право: Підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2011. – 328 с.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
12. Лисодєд О. В. Питання виконання покарання у виді обмеження волі // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Вип.88. – 2007. – С. 161, 162.
13. Льовочкін В., Осауленко О. Проблеми реалізації нового кримінального законодавства кримінально-виконавчою системою / В. Льовочкін, О. Осауленко // Право України. – 2001. – № 11. – 279 с. 
14. Льовочкін В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України / В. Льовочкін // Право України. – 2002. – № 2. – С. 24-25. 
15. Марчук А. І. Проблемні аспекти запровадження механізму класифікації засуджених в кримінально-виконавчих установах відкритого типу / А. І. Марчук // Митна справа. – № 5 (2). – (2015). – С. 175-180.
16. Науково-практичний коментар Кримiнально(виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та iн.]; за заг. ред. А. Х.Степанюка. – К.: Юрiнком Iнтер, 2008. – 496 с.
17. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх: методичний посібник / [Вовк В. М., Журавель Т. В., Калівошко В. М. та інші]; за заг. ред. Т. В. Журавель, Ю. В. Пилипас. – К.: «Версо-04», 2012. – 168 с.
18. Резнік І. І. Історія кримінально-виконавчої системи і законодавства України // Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник. – К., 2002. – 320 с.
19. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання: Навч. посіб. – Харків: Права людини, 2012 р. – 112 с.
20. Рудник В. І. Позбавлення волі: негативні наслідки та заходи їхньої нейтралізації: Монографія. – К., 1999. – 106 с.
21. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / Упор. Г. О. Радов, І. І. Резнік. – К., 1998. – Т. 1. – Ч. 2. – 450 с.

Унікальність