Курсова Загальна характеристика діяльності виправних колоній в Україні

  • Код товару: 17613
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Загальна характеристика діяльності виправних колоній в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33


Зміст

ВСТУП
1. Загальна характеристика діяльності виправної колонії в Україні
2. Відповідність умов утримання в'язнів у виправній колонії в Україні порівняні з Європейськими пенітенціарними правилами
3. Рекомендації щодо покращення діяльності виправної колонії в Україні
4. Організація охорони праці у виправній колонії в Україні
5. Нормативна база щодо охорони праці,яка діє у виправній колонії в Україні
6. Аналіз структури управління охороною праці у виправній колонії в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Бублік О. О. Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Бублік Олена Олександровна – Запоріжжя, 2016. – 236 с.
2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
3. Телефанко Б.М. Бахмат І.В. Тлумачення режиму виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк / Телефанко Б.М. Бахмат І.В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:/ /Nzlubp_2013_11_36.pdf
4. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покараннязасуджених до позбавлення волі осіб, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Мін'юст України; Наказ, Інструкція, Положення від 08.02.2012 № 222/5 : Редакція від 12.12.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12
5. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Мін'юст України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 29.12.2014 № 2186/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/
6. У Роменській виправній колонії виявлено порушення прав засуджених на приватність, охорону здоров’я, належні умови праці та її оплату [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/27516-bk-u-romenskij-vipravnij-koloniii-viyavleno-porushennya-prav-zasudzhenix/
7. Катування в’язнів та рабська праця в харківських виправних колоніях [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua/news/press-release/336853.html
8. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила : Рада Європи; Рекомендації, Правила, Доповідь від 12.02.1987 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_032
9. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». - Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. - 256 с.
10. Диренко В. І. Реформування державної кримінально-виконавчої служби України: роль персоналу в забезпеченні ефективного функціонування пенітенціарних органів і установ / Диренко В. І. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
11. Лисенко М. І. Забезпечення ізоляції засуджених у контексті реалізації концепції державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України / Лисенко М. І. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
12. Кальченко Т. Л. Реформування кримінально-виконавчої системи відповідно до міжнародних пенітенціарних стандартів / Кальченко Т. Л. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
13. Жук О. М. Праця засуджених жінок в місцях позбавлення волі, як фактор їх виправлення та ресоціалізації / Жук О. М. // Судова апеляція. – 2014. - № 3(36). – С. 29-33.
14. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page5
15. Держгірпромнагляд провів перевірки у виправних колоніях [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dnop.gov.ua/index.php/uk/pres-sluzhba/vsi-novini/5060-3599
16. Про охорону праці : Закон від 14.10.1992 № 2694-XII Редакція від 05.04.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page
17. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2010. - 375 с
18. Оцінка безпеки виробництва та дотримання охорони праці в’язнів у Арбузинській виправній колонії №83 УДПтС України в Миколаївській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mk.dsp.gov.ua/news/detail/818
19. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями
ООН; Правила, Міжнародний документ від 30.08.1955 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_212
20. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці : Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.08.1992 № 442 : Редакція від 28.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF
21. Кодекс цивільного захисту України : Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
22. Організація охорони праці [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ot.kiev.ua/index1.htm
23. Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с
24. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою : Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Положення, Перелік від 26.01.2005 № 15 : Редакція від 14.12.2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/z0231-05
25. Пузирний В. Ф. Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань / Пузирний В. Ф. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». - 2014. - № 2. - С. 91-97.
26. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
27. Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі : Мін'юст України; Наказ, Інструкція від 07.03.2013 № 396/5 : Редакція від 22.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0387-13
28. Про затвердження Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України : Мін'юст України; Наказ, Порядок, План від 03.01.2013 № 26/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0068-13
29. Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора : Мін'юст України; Наказ, Положення, Інформація від 22.03.2012 № 442/5 : Редакція від 29.01.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0437-12


Унікальність