Курсова Виконання покарань, пов'язаних з проходженням військової служби

  • Код товару: 15611
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Виконання покарань, пов'язаних з проходженням військової служби на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

Вступ
РОЗДІЛ 1. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного классу
1.1. Порядок і організація виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
1.2. Суб’єкти виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і їх компетенція
РОЗДІЛ 2. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
2.1. Правова характеристика покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
2.2. Правове регулювання виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
РОЗДІЛ 3.Особливості відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
3.1. Порядок направлення та прийняття засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону
3.2. Режим тримання засуджених військовослужбовців
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
4. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24 березня 1999. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22 – 23. – Ст. 194.
5. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с
6. Гринько Р. В. Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальойоні військовослужбовців / Р. В. Гринько // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 150-156.
7. Егоров В. Проблемы эффективности уголовного принуждения в современных условиях / В. Егоров // Борьба с преступностью. – 2004. – № 4. – С. 83-85.
8. Єрьоменко І. В. Прокуроський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу / І. В. Єрьоменко // «Молодий вчений». – № 2 (17). – 2015 р. – С. 220-223. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/53.pdf
9. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 138 с.
10. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гаврик та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 1184 с.
11. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання п’яте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 800 с.
12. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник / За ред. Голіни В. В. і Степанюка А. Х. – Х.: Право, 2012. – 380 с.
13. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2011. – 327 с.
14. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. А. Х. Степанюка. – Х.: Право, 2006. – 256 с.
15. Льовочкін В. А. Концептуальні питання реформування кримінально-виконавчої системи / В. А. Льовочкін // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / ред. кол.: В. М. Синьов. – К.: КІВС «МП Леся», 2002. - № 7. – С. 3-12. 
16. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях: Навч. посібник / К.Б. Марисюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
17. Нарожна О. В. Службові обмеження для військовослужбовців як спеціальний вид покарання: окремі питання застосування / О. В. Нарожна // Правова держава: Науковий журнал . – 2008 . – №10 . – С. 166-171. 
18. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / [Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Богатирьова О. І. та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
19. Семаков Г. С, Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 196 с
20. Шкута О. О. Теоретико-прикладні засади призначення покарання у вигляді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальоні / О. О. Шкута // Право і суспільствово. – 2015. – № 3, Ч. 1. – С. 182-186.


Унікальність