Курсова Види норм кримінально-виконавчого права

  • Код товару: 16613
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Види норм кримінально-виконавчого права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28


Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття та зміст норм кримінально-виконавчого права
Розділ 2. Види норм кримінально-виконавчого права
Розділ 3. Структура норм кримінально-виконавчого права
Розділ 4. Зв'язок норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 2. – М., 1982. – 450 с.
2. Гейц С. О. Норми кримінально-процесуального права. – Дисертація на здобуття наук. ступ. канд.. юрид. наук за спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008. – 168 с.
3. Задоя К. П., Ільїна О. В. Типи зв’язків норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу / К. П. Задоя, О. В. Ільїна // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 264-266.
4. Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право : Учеб. для вузов: [по направлению и специальности «Юриспруденция» / Зубарев С. М., Михлин А. С., Толкаченко А. А.] ; отв. ред. А. С. Михлин. – Москва : Высш. образование, 2006. – 431 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stud.com.ua/8957/pravo/normi_kriminalno_vikonavchogo_prava_kriminalno_vikonavchi_pravovidnosini
5. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави і права : Підручник. – Львів, 2003. – 580 с.
6. Кириченко В. М. Теорія держави і права : модульний курс : Навч. посіб. – К. : Центр учбо¬вої літератури, 2010. – 264 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. О. Беньківський та ін.. ; за ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 450 с.
8. Кримінально-виконавче право : Підручник для студ. юрид. спец. ВНЗ / В. В. Голіна, О. В. Лисодєд, В. Ф. Оболонцев та ін. ; за ред.. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2006. – 380 с.
9. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 642 с.
10. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
11. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний коментар (з подальшими змінами та доп.). – Офіційне видання. – К. : Ін Юре, 2004. – 208 с.
12. Матеріали з навчального предмету «Кримінальне право» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/2129/29/
13. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : Підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. :либідь, 1999. – 439 с. 
14. Науково-практичний коментар до Кримінального-кодексу України / Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, В. І. Антипов та інші.; відп. ред.. С. С. Яценко. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – 1190 с.
15. Пузирний В. Ф. Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань / В. Ф. Пузирний // Наше право. – 2014. – № 10. – С. 73-78.
16. Семаков Г. С. Кримінально-виконавче право України [Текст] : курс лекцій / Г. С. Семаков, А. П. Гель ; МАУП. – Київ. : МАУП, 2000. – 196 с.
17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник / Пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
18. Словник іншомовних слів / За ред.. О. С. Мельничука. – К., 1974. – 890 с. 
19. Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций. – Санкт-Петербург. – СПб., 2002.
20. Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001. 
21. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Монографія / П. В. Хряпінський. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 840 с.

Унікальність