Курсова Соціально-виховна робота із засудженими як засіб виправленя та ресоціалізації

  • Код товару: 16629
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Соціально-виховна робота із засудженими як засіб виправленя та ресоціалізації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття та завдання соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі на певний строк
Розділ 2. Основні форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
Розділ 3. Місце самодіяльних організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій у процесі виховного впливу на засуджених до позбавлення волі
3.1. Порядок відправлення засудженими релігійних обрядів у виправних установах
3.2. Вплив самодіяльних організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій у процесі виховного впливу на засуджених до позбавлення волі
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Александров Ю. В. Кримінологія: Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – K. : МАУП. – 2002. – 295 с.
2. Богатирьова О. І. Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції / О. І. Богатирьова // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 2. – С. 129-135.
3. Василенко К. І. Інтегрований вплив соціально-виховної роботи із засудженими на розвиток діяльності інституцій громадського суспільства та самодіяльних організацій засуджених у виправних колоніях / К. І. Василенко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 12. – С. 154-163
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 250 000 слів [Текст] / уклад. і голов., ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. 
5. Великий енциклопедичний юридичний словник / [уклад. Ю. С. Шемшученко]. – К., 2007. – 771 с.
6. Виправлення та ресоціалізація засуджених [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutskrada.gov.ua/lucke-miske-upravlinnya-yusticiyi-u-volinskiy-oblasti-informuie/vipravlennya-ta-resocializaciya
7. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Колб Олександр Григорович. – К., 2007. – 509 с. 
8. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
9. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 642 с.
10. Кримінально-виконавче право України. Навчальна програма, методичні вказівки та плани практичних занять / В. М. Дрьомін, Д. В. Ягунов та ін. – Одеса. : Фенікс, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pandia.ru/text/78/358/106-6.php
11. Кримінально-виконавче право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред.: В. Голіна, А. Степанюк. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
12. Опанасенков О. І. Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу / О. І. Опанасенков // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 28. – С. 218-224.
13. Пахомов І. В. «Вплив релігійних організацій на процес ресоціалізації засуджених» / І. В. Пахомов // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т.Х, част.2. – К., 2008. – С.374-381.
14. Попик Ю. В. Особливості соціально-виховної роботи з засудженими в умовах установ виконання покарань / Ю. В. Попик // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О. В.Гаврилова, В. І.Співака. – Вип. XXI в двох частинах, частина 1. Серія: Соціально-педагогічна. – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 354 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3293/3/зпн.doc
15. Пузирьов М. С. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання / М. С. Пузирьов // Юридична психологія та педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 174-183.
16. Ревко А. М. Особливості ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в умовах пенітенціарної системи / А. М. Ревко, Ю. О. Рожкова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2015. – № 2. – С. 90-94.
17. Синьов В. М. Основи пенітенціарної педагогіки і психології : Навчальний посібник / С. Ю. Замула [та ін.] ; під заг. ред. академіка В. М. Синьова. – Біла Церква. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – 101 с.
18. Скіць A.B. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях / A.B. Скіць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – №2. – С. 124-129.
19. Старіцина С. О. Перевиховування ув’язнених на основі традиційних право-славних цінностей / С. О. Старіцина // Матеріали VII звіт. наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників Крим. юрид. ін-ту внутр. справ. У 2 ч. – Сімф. : Ельіно, 2005. – Ч.?1. – С. 149.
20. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України : Підручник / за ред. А. Х. Степанюк. – X. : Право, 2010. – 320 с.
21. Таволжанський О. В. Цілі соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі / О. В. Таволжанський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/15827/%D2
22. Хлистова Н. Б. Стимулювання суспільно корисної мотивації релігійними та громадськими організаціями в контексті соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / Н. Б. Хлистова // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. наук. ст. за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – О. : Фенікс, 2006. – 273 с.
23. Яковець І. С. Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація / І. С. Яковець // Часопис Київського університету права : науково- теоретичний часопис. – Київський ун-т права НАН України. – 2013. – № 2. – С. 304-308. 

Унікальність