Курсова Прийом громадян в органах і установах виконання покарань

  • Код товару: 17625
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Прийом громадян в органах і установах виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ
1.1. Основні засади реалізації права на звернення 
1.2. Відповідальність за порушення законодавства про звернення
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ І УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
2.1. Порядок особистого прийому громадян
2.2. Порядок особистого прийому ув’язнених 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Шапіро В.С. Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення / Шапіро В.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/36621/3/Appeal_Shapiro.pdf
2. Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави і суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 "механізми державного управління" / Соболь Валерій Анатолійович – Київ, 2014. – 23 с.3. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади : Методичні роз’яснення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2011/05/14.pdf
4. Соболь В.А. Теоретико-методологічні засади дослідження звернень громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві / Соболь В.А. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12SVASGS.pdf
5. Про звернення громадян : Закон від 02.10.1996 № 393/96-ВР : Редакція від 05.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
6. Право на звернення – важливий конституційно-правовий засіб захисту [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2015/3/11/svernennia.pdf
7. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Кабінет Міністрів України; Постанова, Інструкція, Форма типового документа [...] від 14.04.1997 № 348 Редакція від 12.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п
8. Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України : Мін'юст України; Наказ, Порядок, Журнал [...] від 23.07.2013 № 1475/5 : Редакція від 21.02.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1246-13/page
9. Щерба А.В. Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні / Щерба А.В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2008-2/doc/3/08.pdf
10. Види звернень громадян та порядок їх розгляду : Методичний посібник. - Івано-Франківськ, 2013. - 17 с.
11. Чуб О. Конституційні засади права громадян України на звернення / Чуб О. // Вісник Академії правових наук України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/5121/1/ Chyb_76.pdf 76-82
12. Мірошниченко О. О. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України [Монографія] за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Пєткова С.В. / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с
13. Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах [...] : Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика від 24.06.2009 № 630 Редакція від 12.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-п
14. Наумов І. В. Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ / І. В. Наумов // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 120–125. 
15. Аналіз звернень громадян у 2015 році від 14 березня 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gl.lv.court.gov.ua/sud2590/654323/252871/ 
16. Різак І.М., Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Чечерський В.І., Бєлов Д.М. Право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх службових осіб –Ужгород, 2004. - 50 с.
17. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України : Мін'юст України; Наказ, Порядок, Картка [...] від 19.12.2016 № 3698/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1651-16
18. Про попереднє ув'язнення:Закон від 30.06.1993 № 3352-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
19. Гумін О. М. Кримінально-виконавче право України: навч, посібник / О. М. Гумін, К. Б. Марисюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 392 с.
20. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с.

Унікальність