Курсова Позбавлення волі як особливий інститут державного примусу

  • Код товару: 16611
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Позбавлення волі як особливий інститут державного примусу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

Вступ
Розділ 1. Особливості позбавлення волі як інститут покарання
1.1. Історичний процес створення установ виконання покарань у виді позбавлення волі 
1.2. Види та ознаки позбавленні волі
Розділ 2. Кримінально-виконавча характеристика позбавлення волі
2.1. Загальні засади виконання покарання увиді позбавлення волі на певний строк
2.2. Теоретичні аспекти виконання покарання у виді довічного позбавлення волі
Розділ 3. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К. : Вища школа, Голов.изд-во, 1980. – 216с.
2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 352 с.
3. Бурда С. Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні / С. Я. Бурда // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С. 31-35.
4. Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы : Монография. – Краснодар, 2001. – 201с. 
5. Загальна характеристика позбавлення волі як особливого інституту державного примусу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/10-128264.html
6. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» від 15.04.2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 24. – ст. 236.
7. Закон України «Про застосування амністії в Укра¬їні» від 1.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 48. – ст. 263.
8. Ізосімова К. С. Історичний огляд процесу створення установ виконання покарань у виді позбавлення волі / К. С. Ізосімова // Проблеми законності. –2013. – Вып. 122. – С. 260-266. 
9. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі від 08.02.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12
10. Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право Зарубежных стран (Англии, США,Франции, Германии). Учебное пособие. – М. : Издательство «Зерцало», 1998.
11. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
12. Кримінально-виконавче право України : (Заг. та Особл. частини) : Навч. посіб./ За заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 298с.
13. Кримінальний кодекс України від 1960 р. – Втратив чинність. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2001-05
14. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
16. Курс советского уголовного права. Часть общая. В 6-ти т. Ред. коллегия : А.А.Пионтковский и др. – М. : «Наука», 1970. – Т.3. Наказание. – 350с.
17. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М. : Межд. отношения, 2002. – 545с.
18. Матеріали з навчального предмету «Кримінальне право». Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2165/29/
19. Мельничук В. Найвищий прояв гуманізму або чи є довічне позбавлення волі належним еквівалентом смертній карі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.ua/article.php?id=1775
20. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : Навч. посібник / Митрофанов Ігор Іванович ; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Одеса : Фенікс, 2015. – 576 с.
21. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. ? Київ, 2005. ? 195 с. 
22. Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1965. – 167с.
23. Пташинський О. Б. Пенітенціарна система України. – К. : Інститут держави і пра¬ва ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. –204 с.
24. Рогова О. В. Становление института лишения свободы в русском праве / О. В. Рогова // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Специальный выпуск «Правоведение». – № 2 (5). – 2009. – С. 131–133. 
25. Сокальська О. В. Інститут тюремного ув’язнення на українських землях у X-XVI ст. : історико-правовий аналіз / О. В. Сокальська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 38-43. 
26. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – № 9. – С.118-120. 
27. Сторчак Н. А. Еволюція видів позбавлення волі / Н. А. Сторчак // Сучасний вимір держави та права : зб. наук. праць / ред. В. І. Тєрєнтьєв, О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2008. – С. 416-418.
28. Сторчак Н. А. Поняття позбавлення волі на певний строк / Н. А. Сторчак // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 962-967.
29. Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран / К. Г. Федоров, Э. В. Лисневский. – Ростов н/Д, 1994. – Ч. 1. – 464 с.
30. Чучаев А. И., Абдрахманова Е. Р. Лишение свободы и проблемы его реализации: Учебное пособие. – Ульяновск : УлГУ, 1996. – 124с.

Унікальність