Курсова Підстави та порядок направлення засуджених до обмеження волі у виправні центри

  • Код товару: 16623
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Підстави та порядок направлення засуджених до обмеження волі у виправні центри на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26Зміст

Вступ
Розділ 1. Характеристика покарання у вигляді обмеження волі та осіб, які засуджені до даного виду покарання
1.1. Обмеження волі як вид покарання
1.2. Характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі
Розділ 2. Направлення засуджених та порядок виконання покарання у виді обмеження волі
2.1. Направлення засуджених до обмеження волі у виправні центри
2.2. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний ко¬декс Ук¬раїни від 05.04.2001 р. // Верхов¬на Ра¬да Ук¬раїни (ВВР Ук¬раїни). – 2001. – № 25. – Ст. 131.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
4. Бандурка О. М. Правове положення засуджених до позбавлення волі: Посібник / О. М. Бандурка, В. П. Севостьянов. – Х.: Основа, Ун-т внутр. справ, 1997. – 242 с. 
5. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в криміналь-новиконавчих установах відкритого типу: Автореф. дис…канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.
6. Васильев А. А. Правовые категории / А. М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – 264 с.
7. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432-438.
8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред.: В. Голіна, А. Степанюк. – Х.: Право, 2011. – 328 с.
9. Кримінально-виконавче право України: Підручник для вузів/ А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд, М. В. Романов, В. В. Голіна; За ред. А. Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – 256 с.
10. Кушнір П. Г. Правовий статус осіб, засуджених до обмеження волі: соціально-економічний аспект / П. Г. Кушнір // Пробл. законності / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2004. – Вип. 69. – C. 150. 
11. Кушнір П. Г. Деякі аспекти правового статусу осіб, засуджених до обмеження волі / П. Г. Кушнір // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідомл. сучасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – C. 167. 
12. Лисодєд О. В. Питання покарння у виді обмеження волі // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Вип. 88. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 161-162.
13. Малько А. В. Об ограничениях прав и свобод человека и гражданина в проекте конституции Рос. Федерации / А. В. Малько // Государство и право. – 1993. - № 3. – С. 97-98. 
14. Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 294 с.
15. Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обезпечения правового положення осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. Известия Высших учебных заведений. – 2000. № 1. (228). – С. 128-129.
16. Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та iн.]; за заг. ред. А. Х.Степанюка. – К.: Юрiнком Iнтер, 2008. – 496 с. 
17. Новікова К. А. Місце обмеження волі в системі покарань / К. А. Новікова // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. – Вип. 27. – С. 250-257.
18. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. – 3-те изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 1999. – 520 с. 
19. Осауленко О. І. Конституційні основи формування змісту та системи правового регулювання статусу засуджених до позбавлення волі та їх втілення в законодавство України (загально-теоретичні питання): автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. І. Осауленко; НАВСУ. – К., 1997. – 18 с.
20. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография / Ю. А. Пономаренко. – Харьков: ФИНН, 2009. – С. 165.

Унікальність