Курсова Методи управління в ДКВС України

  • Код товару: 17618
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Методи управління в ДКВС України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Система Державної кримінально-виконавчої служби України
РОЗДІЛ 2. Основні засади управління Державною кримінально-виконавчою службою України
2.1. Особливості управління органами і установами виконання покарань
2.2. Управління персоналом в ДКВС України
2.3. Основні методи управління в ДКВС України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
2. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
3. Левченко Ю.О. Органи і установи виконання покарань в Україні : План-конспект проведення лекційного заняття, 2015. – 25 с. 
4. Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних / Кононова І. В. // Прометей. – 2013. - № 1(40). – С. 146-151.
5. Гречанюк С. К. Теоія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2012. – 520 с.
6. Бараш Є. Є. Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань / Бараш Є. Є. // Право і безпека. - 2004. - № 3’4. – С. 44-48
7. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
8. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державноими органами та недержавними организаціями : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2006. – 253 с. 
9. Пузирний В. Ф. Теоретичні аспекті визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України / Пузирний В. Ф. // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - № 71. – С. 61-68.
10. Бараш Є. Ю. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби / Бараш Є. Ю. // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). – С. 75-80.
11. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_ osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
12. Ребкало М. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України / Ребкало М. // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/ 11/2013-2-10.pdf
13. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Мін'юст України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 29.12.2014 № 2186/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/
14. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування установ виконання покарання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович – Київ, 2003. – 215 с.
15. Харченко Г. А., Боровий Ю. М. Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством / Харченко Г. А., Боровий Ю. М. // Вісник НТУ «ХПІ».– 2013. – № 53(1026). – С. 178–181
16. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління персоналом [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib-net.com/content/9492_Administrativni_ekonomichni_ta_socialno_psihologichni_metodi_ypravlinnya_personalom.html
17. Рульєв В. А. Управління персоналом.: Навчальний посібник. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостянська – К.: Кондор, 2012 – 310 с.
18. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П.Егоршин. – Н.Новгород: НИМБ, 1997. – 607 с.
19. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу / М. І. Мурашко – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.– 311с.
20. Гречанюк С.К. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінльно-виконавчої служби України / Гречанюк С.К. // Держава і право. – 2010. - № 47. – С. 228-232.

Унікальність