Курсова Кримінально-виконавча політика та її роль у боротьбі зі злочинністю

  • Код товару: 15613
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Кримінально-виконавча політика та її роль у боротьбі зі злочинністю на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

Вступ
Розділ 1. Кримінально-виконавча політика як елемент політики у сфері боротьби зі злочинністю 
1.1. Кримінально-виконавча політика України як складова внутрішньої політики держави
1.2. Кримінально-виконавча політика України та її завдання
Розділ 2. Зміст реалізації кримінально-виконавчої політики України у боротьбі зі злочинністю та імплементація зарубіжного досвіду в законодавство України
2.1. Кримінально-виконавча політика України: сучасний стан та тенденції розвитку
2.2. Зарубіжний досвід кримінально-виконавчої політики та його імплементація в законодавство України
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Бараш Є. Щодо гуманізації виконання покарань у вигляді довічного позбавлення волі / Є. Бараш // Право України. – 2010. – № 2. – С. 158-164. 
2. Бараш Є. Ю., Скоков С. І. Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України / Є. Ю. Бараш, С. І. Скоков // Право і Безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 184-189. 
3. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : підручник / І. Г. Богатирьов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. –352 с.
4. Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-правової політики / В. І. Борисов, П. Л. Фріс // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013 - № 1 (1) – С. 12-18.
5. Кондратішина В. В. Кримінально-виконавча політика України: сучасний стан і тенденції розвитку / В. В. Кондратішина // Науковий Вісник Львівського Державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 264.
6. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець ; за ред. А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – Бібліогр. : 604–615.
7. Кримінально-виконавче право України : навчальний посібник / за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.
8. Кримінально-виконавче право України : підручник [для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / за ред. проф. А X. Степанюка. – X. : Право, 2006. – 256 с.
9. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 446 с. 
10. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с. 
11. Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. 
12. Кримінально-виконавчий кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 560 с. 
13. Проблеми кримінально-виконавчого права: навч.посіб. / О. Г. Кальман, С. С. Мірошниченко, О. М. Подільчак та ін..; за ред. О. Г. Кальман: Нац. акад. прокуратури України. – Чернігів: Десна, 2012. – 335 с.
14. Трубников В.М. Деякі концептуальні напрями вдосконалення кримінального і кримінально-виконавчого права України //Вісник Харк. нац. ун-т. імені В.Н. Каразіна. № 872. Серія: Право. Збірник наукових праць. Випуск № 6. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 305 с. 
15. Трубников В.М., Харченко В.М. Кримінально-виконавче право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — Х.: Право, 2001. — 384 с.
16. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини / П.Л. Фріс. – Надвірна: Вид-во ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. – 168 с.
17. Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 440 с.

Унікальність