Курсова ДПС України як центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань

  • Код товару: 15612
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему ДПС України як центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30
Зміст

Вступ
Розділ 1. Головні історичні події розвитку пенітенціарної служби України
Розділ 2. Органи і установи виконання покарань
Розділ 3. Загальна характеристика Державної пенітенціарної служби України
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1.Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України (911-1917) / Київ. ін-т внутр. спарв ; упоряд.: Г. О. Радов, І. І. Резник, ред. В. Недашківський. - К. : РВВ КІВС, 1998 - Т. 1, ч. 1. - 1998. - 414 с
2. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. / З російської переклав Іван Сварник. — Львів: «Світ», 1990; К.:"Наукова думка", 1991.
3. Соцький Ю. Товариство опіки про тюрми, його роль та місце в пенітенціарній системі Російської імперії / Ю. Соцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 100-101.
4. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий і соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – № 9. – С. 118-122.
5. Іваньков І.В. Кримінально-виконавча політика Української Центральної Ради (квітень 1917 року ? квітень 1918 року)// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. - №1. – С.298–314.
6. Іваньков І.В. Кримінально-виконавча політика в Україні за часів Директорії (грудень 1918 року ? липень 1921 року) // Міліція України: Науково-практичний збірник. – 2004. - №26. – С.4-6.
7. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / Д. В. Ягунов ; Державна пенітенціарна служба України. – 4-те вид., перероб. та доп. – О. : Фенікс, 2011. 
8. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
9.Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
10. Кримінально-виконавчий кодекс від 11.07.2003 № 1129-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
11. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посіб. / [Васильєв А. А., Гуренко Д. Ю., Житний О. О. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – 212 с.
12. С. Зінченко Створення системи підготовки кадрів органів пенітенціарної служби України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bmju_2012_7_3.pdf
13.Положення про Державну пенітенціарну службу України від 06.04.2011 № 394/2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/394/2011
14. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України від 10.12.2012 № 1825/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2090-12
15. Порядок забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України від 27.07.2012 № 1118/5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1274-12

Унікальність