Курсова Захисник у кримінальному судочинстві

  • Код товару: 17012
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Захисник у кримінальному судочинстві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29Зміст

Вступ
Розділ І. Процесуально-правовий статус учасників, які виконують функцію захисту
1.1 Законний представник підозрюваного, обвинуваченого: правовий статус та підстави його залучення
1.2. Правовий статус захисника в кримінальному провадженні
Розділ ІІ. Адвокат – захисник в кримінальному процесі
2.1. Поняття обов’язкової участі захисника, підтвердження повноважень та порядок його залучення в кримінальному провадженні
2.2. Порядок відмови або заміни захисника в кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-05/page3
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. –ст. 88.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
5. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – ст. 282.
6. Ващук Б. Л. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні / Б. Л. Ващук // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 237-241.
7. Верещагина А. В. Обеспечение права обвиняемого на защиту на досудебных стадиях / А. В. Верещагиа // Гос. И право. – 2002. – № 5. – С. 79. 
8. Капліна О. Проблеми забезпечення адекватності тлумачення частини 4 статті 61 кримінально-процесуального кодексу України при усуненні захисника від участі у кримінальній справі / О. Капліна // Юридична Україна. – № 8. – 2005. – С. 59-63.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 c.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар/ За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. 
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
12. Кримінальний процес: Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
13. Кухарук Ю. О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: монографія / Ю. О. Кухарук. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 148 с. 
14. Маляренко В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні / В. Маляренко // Право України. – 2009. – № 2. – С. 21.
15. Півненко Л. В. Участь захисника у кримінальному судочинстві за новим КПК України / Л. В.Півненко, А. Б. Коробка // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». – 2013. – Вип. 20. – С. 92-97.
16. Процес потребує гарантій. Наділення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого правом на захист є лише передумовою забезпечення цього права // Закон і бізнес. № 8. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/72544-apelyaciyniy_sud_volinskoi_oblasti_proanalizuvav_praktiku_za.html
17. Фаткуллин Ф. Н., Зинатуллин З. З., Аврах Я. С. Обвинение и защита по уголовным делам: учебное пособие / Ф. Н. Фаткуллин, З. З. Зинатуллин, Я. С. Аврах. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 165 с.
18. Фіолевський Д. П. Адвокатура: Підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.
19. Цимбал-Семенчук І. Ю. Правовий статус захисника у кримінальному судовому провадженні: національно-правове врегулювання / І. Ю. Цимбал-Семенчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – Вип. 6. – Т. 2. – 2013. – С. 146-149.
20. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.


Унікальність