Курсова Загальні положення судового розгляду

  • Код товару: 17011
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Загальні положення судового розгляду в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 50


Зміст

ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
2. УЧАСНИКИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТА НАСЛІДКИ НЕЯВКИ ЇХ ДО СУДУ
3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Геселев О. В. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Геселев О. В. //Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – С. 34-39
2. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. — 608 с.
3. Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошовський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком, 1998. – С. 7.
4. Дехтяр О.Г. Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції / Дехтяр О.Г. // Наше право. — № 7. — 2013. — С. 135-142
5. Дехтяр О.Г. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму його реалізації під час досудового розслідування й судового розгляду / Дехтяр О. Г. // Актуальні проблеми держави і права. — 2013. — С. 328-334
6. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. - М., 1985. — С. 20
7. Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність від 05.07.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
8. Закон України Про прокуратуру від 05.11.1191 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/page
9. Закон України Про судоустрій і статус суддів від 07.07. 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
10. Єні О.В. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції / Єні О.В., Матієк Л.Г. // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2. — С. 286-289
11. Князев В.С. Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду / Князев В.С. // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 423-430
12. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 712 с.
13. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 576 с.
14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
15. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
16. Крикунов О.В. Особиста участь обвинуваченого у судовому розгляді як базис права на захист / Крикунов О.В. // Актуальні питання реформування правової системи України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 7-8 червня 2013 року) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Юридичний факультет. - Луцьк, 2013. – С. 114-117
17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
18. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів. За ред. Азарова Ю.І., Заїки С.О., Фатхутдінова В.Г. -К., 2010. — 295 с.
19. Кримінальний процес України: підруч. / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с. – С. 297–298.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М. Є. Шумила. - К.:Юстініан, 2012. - 1224 с.
21. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, О. В. Капліна, О. Г. Шило – 2013р. — 1432 с.
22. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; [За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова]. – X.: Право, 2012. – 768 с.
23. Лагута В.О. Критерії визначення розумних строків / В.О Лагута // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 328-332
24. Лист Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.10.2012 № 223-1446/0/4-12 Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12
25. Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Леоненко М.І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). — 2013. — № 1. — С. 238-242.
26. Лобойко Л.М. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина, 2005. — 456 с.
27. Мирошниченко Є. О. Система кримінального провадження за новим КПК / Є. О. Мирошниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrjustice.com.ua/systema-kryminalnoho-provadzhennya-za-novym-kpk-2/
28. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. –536 с.
29. Михеєнко М.М. Кримінальний процес Українии: Підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Hop, В. П. Шибіко.— К.: Либідь. 1992. — 431 с. 
30. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
31. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. - 584 c.
32. Наказ Міністерства Юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі" від 15.08.2014 № 1348/5/572 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14
33. Павлова Н.В. Проблеми та перспективи дистанційного судочинства / Павлова Н.В. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2013. — № 2. — С. 477-484
34. Панасюк О. А. Система стадії судового розгляду як основа для класифікації повноважень суду першої інстанції в кримінальному провадженні / Панасюк О. А. // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — № 26. — 2013. — С. 431-436
35. Перлов И. Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе / И. Д. Перлов. – М.: Госюриздат, 1955. – 248 с. – С. 9.
36. План ведення судового процесу у суді першої інстанції (процедура судового розгляду, загальний порядок) за кримінальним процесуальним кодексом України (в редакції від 13 квітня 2012 року). — Полтава. — 2012. — 25 с.
37. Пожар В.Г. Процесуальний статус потерпілого за новим кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації / Пожар В.Г. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — № 2. — 2013. — С. 126-131
38. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник / В.О. Попелюшко. – К.: Кондор, 2006. – 234 c.
39. Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження / Попелюшко В. О. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — № 1. — 2013. — С. 49-55
40. Постанова Верховної Ради України Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України від 06.11.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1796-12
41. Рожнова В. В. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, Я.Ю. Конюшенко та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.
42. Свиридов М.К. Установление судом истины в судебном разбирательстве / М.К. Свиридов // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 353. – С.142-147.
43. Тацій В.Я. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X.: Право. — 2013. — 824 с.
44. Тертишник В. М. Кримінальне-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. — К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 1120 с.
45. Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження / Тимченко Г.П. // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 2. — С. 190-193
46. Уваров В. Г. Теоретико-правові умови загальних положень кримінального процесу // Форум права. -2008. -№ 1. – С.415-419
47. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб./ Л. Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д. О.Савицький, О.Ю. Хабло; НАВС. ? 3-тє вид. доповн. і переробл. ? К. : Вид. дім "Скіф", 2013. ? 250 с. 
48. Чорнобук В. Актуальні питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою / Чорнобук В. // Слово національної школи суддів України. — № 4. — 2013. — С. 175-185
49. Шаповалова Л. І. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / Л. І. Шаповалова. – К., 2001. – С. 8.
50. Шевчук С. В. Захист права на додержання розумних строків судового провадження: європейський досвід та українські реалії / Шевчук С. В. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 8. — С. 31-36


Унікальність