Курсова Взяття під варту як запобіжний захід

  • Код товару: 17016
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Взяття під варту як запобіжний захід на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу взяття під варту
1.1. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів
1.2. Взяття під варту в системі інших запобіжних заходів
Розділ 2. Аналіз основних процесуальних положень застосування запобіжного заходу взяття під варту
2.1. Порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
2.2. Строк дії та процесуальний порядок продовження строку тримання під вартою
Розділ 3. Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4-6.
2. Мироненко О. В. Мета і підстави застосування запобіжних заходів за новим КПК України / О. В. Мироненко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – № 22. – С. 70-75.
3. Кримінальний процес: Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
4. Еникеев З. Д. Меры процессуального принуждения в системе средств обвинения и защиты / З. Д. Еникеев. – Уфа, 1978.
5. Овчинников Ю. Г. Понятие, цели и сущность домашнего ареста как меры пресечения в уголовном судопроизводстве России / Ю. Г. Овчинников // Следователь. – 2003. – № 5. – С. 31-38. 
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
7. Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту: матер, міжнар. наук, практ. конференції (22-23 лютого 2006 р.; м. Харків) / редкол.: В. В. Сташис. – X.: К.: Серга, 2006. – 184 с.
8. Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе / Ю. Д. Лившиц. – М.: Юридическая литература, 1964. – 139 с.
9. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – СПб.: Альфа, 1996. – Т. 2. – 605 с.
10. Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу / Д. Філін // Право України. – 2003. – № 7. – С. 93.
11. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судпроизводстве / В. М. Корнуков. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1978. – 137 с.
12. Агакерімов О. Н. Значення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його роль в забезпеченні правопорядку. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3A120222-17&catid=39%3A-5&Itemid=56&lang=ru
13. Кримінальний процес / [Грошовий Ю. М., Мирошниченко Т. М., Гриненко С. О. та ін.]; за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 680 с. 
14. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. / ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08 ) від 19.10.1973 / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
15. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
16. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Харків, 2012. – 890 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
19. Москалюк Ю. Д. Порядок прийняття та оформлення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Ю. Д. Москалюк // Порівняльне аналітичне право. – Ужгород, 2014. – №6. – С. 328–331.
20. Кримінальний процесуальний кодекс від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – ст. 14. 
21. Попов А. М. Совершенствование и правовая природа ареста как мера уголовно-процессуального принуждения / А. М. Попов, Н. А. Громов, А. Д. Черкасов // Российский следователь. – 2001. - №. 5. – С. 15.
22. Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://adwokat-lmw.at.ua/publ/trimannja_pid_vartoju_jak_vinjatkovij_zapobizhnij_zakhid/1-1-0-73
23. Гетьман А. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків: Право, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України, 2012. – 681 с.
24. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
25. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 440 с.
26. Мовчан Г. Дотримання прав громадян у місцях примусового обмеження їх особистої свободи / Г. Мовчан // Вісник прокуратури. – 2013. – № 3. – С. 30-37.
27. Міщенко І. Проблемні питання застосування взяття під варту як запобіжного заходу за кримінальним процесуальним кодексом України / І. Міщенко // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с.
28. Фаринник В. І. Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / В. . Фаринник // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 329-336.
29. Косий О.М. Запобіжні заходи як складові чинники криміналь- ного переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодек- сом України / О.М. Косий // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовтня 2012 року). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 216–219.
30. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

Унікальність