Курсова Висновок експерта як процесуальне джерело доказів

  • Код товару: 17017
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Висновок експерта як процесуальне джерело доказів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1. Поняття висновку експерта в кримінальному процесі
1.2. Структура та зміст висновку експерта
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА
2.1. Права та обов'язки судового експерта
2.2. Відповідальність судового експерта
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА
РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Белкин А. Р. Теория доказывания : науч.-метод. пособие / Белкин А. Р. – М. : Норма, 1999. – 418 с.
2. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
3. Марчак В. Я. Доказове значення судово-психологічної експертизи у кримінальному процесі / В. Я. Марчак // Науковий вісник НАВС. – 2001. – № 7. – С. 98–103
4. Советский уголовный процесс / Под ред. И. В. Тыричева. – М., 1988. – С. 100
5. Советский уголовный процесс / Н.С. Алексеев, А. И. Бастыркин, В. Г. Даев / Под. Ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича. – Л., 1989. – С. 162
6. Рогатинська Н. В. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України / Н. В. Рогатинська // Держава і право. – № 46. – С. 479–484
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
8. Тацій В.Я., Пшонка В.П., Портнов А.В. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 т. – Том 1 // Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12. – № 13. – ст.88
10. Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.98 № 53/5 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
11. Клименко Н. І. Структура і доказове значення висновку експерта як документа, що відображує його дослідження / Н. І. Клименко, В. П. Колонюк // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2009. – № 9. – С. 213–221
12. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02. 1994 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 28. – ст.232 
13. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 338 с.
14. Мирошниченко Ю. М. Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта / Ю. М. Мирошниченко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 445–450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09mjmcve.pdf
15. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М. Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544 с.
16. Мирошниченко Ю. М. Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта / Ю. М. Мирошниченко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 445–450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09mjmcve.pdf 
17. Орлов Ю. К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании (уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы) : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук / Ю. К. Орлов. – М., 1985. – С. 43.
18. Строгович М. С. Курс уголовного процесса: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1970. – Т. 2 . – С. 133.
19. Панько Н. А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку / Н. А. Панько // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 280–284
20. Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров. — СПб. : Законоведение, 1910. — С. 197.


Унікальність