Курсова Судовий розгляд в кримінальному провадженні

  • Код товару: 17038
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий розгляд в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та система загальних положень судового розгляду
1.1. Поняття та ознаки загальних положень судового розгляду
1.2. Система загальних умов судового розгляду
РОЗДІЛ 2. Учасники судового розгляду та наслідки неявки їх до суду
2.1. Обвинувачений та наслідки його неприбуття
2.2. Наслідки неприбуття прокурора і захисника
2.3. Інші учасники та наслідки їх неприбуття
РОЗДІЛ 3. Основні правила та порядок проведення судового розгляду
3.1. Основні етапи проведення судового розгляду
3.2. Основні правила проведення судового розгляду
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88
3. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред. : В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
4. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінальний процес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.com.ua/1226092712535/pravo/soderzhanie_poryadok_sudebnogo_razbiratelstva.ht
5. Кримінально-процесуальне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Аленіна. – X. : Одіссей, 2009. – 816 с.
6. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – X. : Право, 2010. – 608 с.
7. Кримінальний процес : Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с. 
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : Право, 2012. – 664 с. 
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
10. Кучинська О. П., Кучинськя О. А Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К. : Прецедент, 2005. – 202 с. 
11. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
12. Молдован А. В. Кримінальний процес України : Навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.
13. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с. 
14. Панасюк О. А. Система стадії судового розгляду як основа для класифікації повноважень суду першої інстанції в кримінальному провадженні / Панасюк О. А. // Актуальні проблеми права: теорія і практика = Topical issues of law : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, МОН України, Ін-т юриспруденції та міжнар. права. – Луганськ, 2013. – № 26. – С. 430-442.
15. Перлов И. Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. – М., 1987. – С. 7. 
16. Побегайло Г. Д. Судебные прения в советском уголовном процес се. – М., 1982. – С. 3. 
17. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи. // Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 234с.
18. Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – К. : КНЕУ, 2003. – 767 с.
19. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с. 
20. Уголовный процесс : Учебник / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 608 с.

Унікальність