Курсова Судовий розгляд

  • Код товару: 17062
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий розгляд в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття, завдання та значення судового розгляду у кримінальному судочинстві 
1.1. Поняття та завдання судового розгляду як стадії кримінального процесу
1.2. Значення судового розгляду та його місце у системі стадій в кримінальному судочинстві
Розділ 2. Загальні положення судового розгляду
2.1. Строки судового розгляду структура та порядок його проведення
2.2. Межі судового розгляду
2.3. Суб’єкти та процесуальні рішення на стадії судового розгляду
Розділ 3. Проблемні питання які виникають на стадії судового розгляду та шляхи їх вирішення
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254 /96. 
2. Коваленко В. В. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
3. Тертишник В.М.Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
4. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
5. Леоненко М.І. Структура стадійної побудови кримінального провадження в контексті сучасного кримінального процесу / Леоненко М.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2013. - № 2.– С. 75-78.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 14.04.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page13
7. Молдован А. В.Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
8. Лопанчук Ю.Л. Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування / Лопанчук Ю.Л. України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/755/1/Lopanchuk.pdf
9. Межі судового розгляду за новим КПК України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/us/article/id-1380/
10. Проблемні питання правильного визначення меж судового розгляду і їх вплив на правильність судового рішення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_NPRT_2015/Pravo/5_196653.doc.htm
11. Стефанів Н. Актуальні питання судового провадження у першій інстанції / Стефанів Н. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kra.court.gov.ua/sud1190/600/610/37/
12. Ігнатюк О. В. Ухвалення судових рішень судом першої інстанції в кримінальному провадженні України / Ігнатюк О. В. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. - № 2(65). – С. 180-186.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова - X.: Право, 2012. - 664 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
15. Курило М.П. Судові рішення в різних галузях процесуального права: можливості уніфікації / Курило М.П. // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2013. - № 6-1. – С. 57-60
16. Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. К.: Ваiте, 2016. – 206 с.
17. Гуртієва Л.М. Наукові концепції підстав прийняття судових рішень у кримінальному судочинстві / Гуртієва Л.М. // Молодий вчений. – 2016. - № 7 (34). – С. 238-241
18. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
19. Коваленко Л.Б. Проблемні аспекти спрощеного судового розгляду у кримінальному процесі України / Коваленко Л.Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014.- № 6-1. –Т. 4. – С. 52-56
20. Литвин?О.В. Скорочений судовий розгляд за КПК 2012 р: теорія і практика / Литвин?О.В. // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - № 3. – С. 170-177


Унікальність