Курсова Судові рішення у кримінальному провадженні поняття, види, зміст

  • Код товару: 17063
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судові рішення у кримінальному провадженні поняття, види, зміст на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 51Зміст

ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика судового рішення у кримінальному провадженні
1.1. Поняття та види судових рішень у кримінальному провадженні
1.2. Сутність та юридична природа судового рішення у кримінальному провадженні 
1.3. Вимоги до судового рішення у кримінальному провадженні 
Розділ 2. Вирок та ухвала як форми судового рішення у кримінальному провадженні 
2.1. Поняття та зміст ухвали в кримінальному провадженні
2.2. Поняття, зміст та види вироку в кримінальному провадженні
2.3. Процесуальний порядок ухвалення та проголошення судового рішення у кримінальному провадженні
Розділ 3. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз'яснення судового рішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. ? № 9-10 (08.03.2013). ? Ст. 88.
3. Александрова Н. В. Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. / Н. В Александрова, Р. О. Куйбіда. – К. : Конус-Ю, 2006. – 698 с. 
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
5. Бережний О. І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень/ О. І. Бережний // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 33. – С. 11-20.
6. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/emorozov/article/26307.aspx
7. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н. В. Глинська. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2003. – 20 с.
8. Господарське процесуальне право України : підруч. / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 540 с.
9. Грошевий Ю. М. Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні / Ю. М. Грошевий // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 6-12.
10. Гуртієва Л. М. Наукові концепції підстав прийняття судових рішень у кримінальному судочинстві / Л. М. Гуртієва // Молодий вчений. – 2016. – № 7 (34). – С. 238-241.
11. Гуртієва Л. М. Правова природа та поняття судового рішення у кримінальному провадженні України / Л. М. Гуртієва // Правова держава. – 2016. – № 22. – С. 116-121. 
12. Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и практики : [учеб.- практ. пособ.] / Г. И. Загорский. – М. : Проспект, 2010. – 127 с.
13. Ігнатюк О. В. Ухвалення судових рішень судом першої інстанція в кримінальному провадженні України / О. В. Ігнатюк // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2014. – № 2. – С. 180-186. 
14. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія / О. В. Капліна. – Х. : Право, 2008. – 296 с.
15. Курило М. П. Судові рішення в різних галузях процесуального права: можливості уніфікації / М. П. Курило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6-1(2). – С. 57-60.
16. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
17. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
19. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
20. Кучинська О. П., Кучинськя О. А. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
21. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2010. – 496 с.
22. Луспеник Д. Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України – 2010. – № 1. – С. 10-12. 
23. Лупинская П. Судебные решения: содержание и форма / П. Лупинская // Российская юстиция. – 2001. – № 11. – С. 57-59. 
24. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2008. – 584 c.
25. Охотіна Ю. В. Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»/ Ю. В. Охотіна. – К. : НАВС, 2012. – 242 с.
26. Подопригора А. А. Реабилитация в уголовном процессе России : дис. на стиск. научн. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» /А. А. Подопригора. – Ростов-на-Дону, 2004. – 181 с.
27. Про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення : Узагальнення ВСУ судової практики від 01.08.2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0058700-04 
28. Талан Л. Г. До питання про сутність судового рішення в цивільному й господарському судочинстві // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 103. – С. 75-81.
29. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с. 
30. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
31. Тертишніков В. І. Цивільний процес України : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Харків : Юрайт, 2012. – 650 с.
32. Фазикош Г. В. Сутність і юридична природа судового рішення в цивільному та кримінальному судочинстві / Г. В. Фазикош // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 5. Том 3. – С. 77-80.
33. Цуркан М. Юридична та логічна виваженість і мовна досконалість судового рішення – запорука його прав осудності / М. Цуркан, В. Перепелюк // Вісн. Вищого Адміністративного суду України. – 2009. – № 3. – С. 13-21.
34. Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу: Монографія / В. І. Чорнобук. – Х. : Право, 2008. – 184 с.
35. Шиманович О.М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О.М. Шиманович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.
36. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України / М. Й. Штефан. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре»«, 2005. – 890 с. 
37. Ясинок М. М. Судове рішення в позовному та окремому провадженні цивільного процесуального права (теоретичний аспект) / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання: Міністерство юстиції України. – 2008. – № 5. – C. 56-62.

Унікальність