Курсова Слідчий як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності і його повноваження

  • Код товару: 17025
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Слідчий як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності і його повноваження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика слідчого як учасника кримінального провадження
1.1. Поняття та завдання слідчого у кримінальному провадженні
1.2. Принципи діяльності слідчого
РОЗДІЛ 2. Кримінально-процесуальна характеристика слідчого як суб’єкта кримінального провадження
2.1. Процесуальні функції та повноваження слідчого як суб’єкта кримінального провадження
РОЗДІЛ 3. Роль і місце слідчих підрозділів ОВС в системі органів досудового слідства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М.: Изд¬во АПН РСФСР, 1961. – 536 с.
2. Біленчук П. Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження / П. Біленчук // Віче. – 2013. – № 14.– С. 13–15.
3. Тищенко С. Суб’єкти взаємодії сторони обвинувачення під час досудового розслідування / С. Тищенко // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 49–54.
4. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 28.12.1960 № 1001-05 : Втрата чинності від 19.11.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-05. – Заголовок з екрану.
7. Осмолян В. А. Статус слідчого за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 р. та Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. / Осмолян В. А. // Університетськм наукові записки. – 2013. - № 1 (45). - С. 300-305.
8. Зеленюх О. В. Правовий статус та повноваження слідчого за новим КПК України / Зеленюх О. В. // Митна справа. – 2013. - № 6. – С. 147-151.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
10. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 : Редакція від 15.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. – Заголовок з екрану.
11. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. - X.: Право, 2014. - 448 с.
12. Зауваження та пропозиції Верховного Суду України до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України / Верховний Суд України [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/e97df00d4c1d478ac225742c00459dd2?OpenDocument. – Заголовок з екрану.
13. Басиста І. В. Вплив окремих об'єктивних чинників на прийняття рішень слідчим / Басиста І. В. // 151 Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 63. - С. 146-152
14. Професія слідчого / Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/ nnipfpskm/ vstupnikam.html. – Заголовок з екрану.
15. Ляш А.О., Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого за новим КПК України / Ляш А.О., Баулін О.В. // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - № 18. – С. 1-6.
16. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. -К.: Істина, 2014. - 432 с.
17. Рева А. Функції слідчого у кримінальному провадженні: теоретико-правовий аналіз / А. Рева // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 139–146.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VIРедакція від 16.08.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
19. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
20. Історія становлення та розвитку слідчого апарату в системі органів внутрішніх справ України [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/121109. – Заголовок з екрану.
21. Дунаєва А.В. Взаємодія слідчого та оперативного пілрозділу органу веутрішніх справ піл час розшуку пілозрюваного / Дунаєва А.В. // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - № 18. - С. 1-7.
22. Василинчук В. І. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Василинчук В. І. // Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 23-25.
23. Волобуєв А. Ф. Питання взаємодії слілчих з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні / Волобуєв А. Ф. // Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 25-27.


Унікальність