Курсова Слідчий як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності

  • Код товару: 17026
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Слідчий як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуальних відносин
1.1. Слідчий в системі органів досудового слідства та його повноваження
1.2. Принципи діяльності слідчого
1.3. Процесуальні функції слідчого
РОЗДІЛ 2. Взаємодія слідчого з іншими органами і посадовими особами, які ведуть кримінальний процес
2.1. Взаємодія слідчого з органами дізнання
2.2. Виконання доручення як одна із форм взаємодії слідчого з оперативними підрозділами
2.3. Взаємодія слідчого з іншими учасниками кримінального провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
2. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К.: Алерта, 2014. – 768 c.
3. Організація судових та правоохоронних органів: Підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – X.: Право, 2014. – 448 с.
4. Бабаев В. К. Правовая система общества. Общая теория права: Курс лекций / В. К. Бабаев. – Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1993. – С. 96.
5. Герасимов И. Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук. / И. Ф. Герасимов. – Свердловск, 1966. – С. 7-8.
6. Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Настільна книга слідчого Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 728 с. 
7. Марушев А. Д. Принципи взаємодії слідчого з учасниками досудового слідства / А. Д. Марушев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. – Вип. 11. – С. 133-138.
8. Чельцов М. А. Уголовный процесс / М. А. Чельцов. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – С. 364.
9. Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами / А. М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1966. – С. 49–50. 
10. Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: моногр. / І. В. Рогатюк. – К.: Атіка, 2007. – 160 с. 
11. Чепурний О. О. Кримінально-процесуальні функції на стадії досудового розслідування: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.О. Чепурний; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 16 с. 
12. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде / В. М. Савицкий. – М.: Наука, 1971. – 343 с. 
13. Зейкан Я. П. Право на захист у кримінальному процесі: практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2004. – 288 с. 
14. Гришин А. И. Процессуальные функции следователя / А. И. Гришин, Н. А. Громов // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 147–152. 
15. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А.М. Ларин. – М.: Юридическая литература, 1986. – 160 с. 
16. Лощихін О. М. Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії: моногр. / О. М. Лощихін. – К.: Логос, 2013. – 228 с.
17. Зеленецкий В.С. Уголовно-процессуальные функции следователя / В. С. Зеленецкий // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 2. – С. 69-78. 
18. Півненко В. П. Про кримінально-процесуальну функцію органів досудового слідства / В. П. Півненко, В. Б. Андрусяк // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 4. – С. 80-83.
19. Солдатенко О. А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку: дис…канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. А. Солдатенко; Запорізький юридичний інститут МВС України. – К., 2006. – 239 с.
20. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р. С. Белкин. – М.: Наука, 1966. – 295 с. 
21. Рева А. Функції слідчого у кримінальному провадженні: теоретико-правовий аналіз / А. Рева // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 139-146.
22. Статкус В. Ф. Раскрытие преступлений – важнейшее средство борьбы с преступностью. Государство и право. – № 4. – 1998. – С. 66-73. 
23. Викторов Б. А. Следственный аппарат органов охраны общественного порядка. – «Социаластическая законность». – № 4. – 1968. – С. 12. 
24. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
25. Гришин Ю., Семенков А. О Системном подходе к определению современной модели взаимодействия следователя и органа дознания. Актуальні проблеми кримінального судочинства України. – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – 21 листопада 2003 року. – Донецьк. – 2004. – С. 106.
26. Клименко В. Взаємодія органів дізнання зі слідчими військових прокуратур при провадженні розслідування // ПравоУкраїни.– № 3. – 2000. – С. 60-64.
27. Півненко Л. В. Належна організація взаємодії слідчого з органами дізнання в ході розслідування кримінальних справ / Л. В. Півненко // Збірник наукових праць Харківського педагогічного університету Імені Г. С. Сковороди «Право». – № 19. – 2012.
28. Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией. М., 1981. – С. 3-8. 
29. Малютін І. Взаємодія органів попереднього слідства у зупинених кримінальних справах як одна із форм боротьби зі злочинністю // Право України. – № 4. – 2000. – С. 73-77.
30. Грошевий Ю. М. К вопросу о функциях внутреннего убеждения следователя // Актуальные проблемы дознания в советском уголовном процессе. – К., 1984. – С. 62-70.
31. Климчук М. П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні / М. П. Климчук // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 54-58. 
32. Багрій?М.?Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / М.?Багрій // Вісник Львівського університету. – 2013. – Випуск №?57. – С. 315-321.
33. Климчук М. П., Дружук А. А. Виконання доручень як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному проваджені / М. П. Климчук., А. А. Дружук // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 5. – С. 371-373. 
34. Нечаев В. В. Организационно-правовие основи взаимодействея органов предварительного следствия и органов дознания: Монография / В. В. Нечаев. – М.: ВНИИ МВД России, 2007. – 284 с. 
35. Дубинский А. Я. Организация и деятельность следствено-оперативной групи: Учебное пособие / А. Я. Дубинский, Ю. И. Шостак. – К., 1981. – С. 32.
36. Карпіка С. М. Виконання доручень слідчих як основна форма діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві / С. М. Карпіка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – 2014. – Том 4. – Випуск 6-2. – С. 81-84. 
37. Піскун С. І. Окремі доручення слідчого / С. І. Піскун // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту МВС України: наук.-практ. зб. / гол. ред. М. В. Тищенко. – Запоріжжя: Юрид. ін-т МВС України, 1998. – С. 157.
38. Полянский Н. Н. Советское законодательство о судоустройстве в его основных момен-тах / Н. Н. Полянський // Право и жизнь. – 1927. – Кн. 8-10. – С. 102. 
39. Луньова О. С. Проблемні питання удосконалення взаємодії слідчого з іншими учасниками кримінального провадження / О. С. Луньова // Проблеми законності. – 2015. – Вип. 129. – С. 224-232.
40. Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 / Т. Ю. Попова; Южно-Уральский гос. ун-т. – Челя-бинск, 2012. – 30 с.

Унікальність