Курсова Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи під час кримінального провадження

  • Код товару: 17057
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи під час кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1.1. Поняття, підстави призначення і проведення експертизи
1.2. Експерт як учасник кримінального провадження. Висновок експерта
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
2.1. Процесуальний порядок залучення експерта
2.2. Отримання зразків для проведення експертизи 
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Джерела

1. Про судову експертизу : Закон від 25.02.1994 № 4038-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
2. Паладійчук О.Ю. Значення судової експертизи у вирішені завдань кримінального провадження / Паладійчук О.Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, - 2015. - № 34. – Т. 3. – С.87-89
3. Мироненко Н. Ш. Щодо критеріїв ефективності судових експертиз / Мироненко Н. Ш. // Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні з лочинів : матеріали кругл. столу: (Київ, 25 лютого 2015). –К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. –143 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
5. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально - методичний посібник /М.В. Банчук, В.В. Войченко, Г.А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д. Мішалова). – Київ, 2010. – 243 с. 
6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ, Інструкція, Рекомендації Мін'юсту України від 08.10.1998 № 53/5 : Редакція від 31.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
7. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2002. – Т. 2: – 1120 с.
8. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
9. Шульженко А.В. Процесуальний статус і особливості процесуальної діяльності експерта й спеціаліста / А.В. Шульженко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 132-134.
10. Фролов О.В. Суб’єкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування / О.В. Фролов // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 77-86.
11. Бухонський С.О. Щодо процесуального становища спеціаліста та експерта у кримінальному провадженні / С.О. Бухонський // Молодий вчений «Право: історія, теорія, практика». – 2015. – С. 104-107.
12. Щербаковський М. Причини та зміст присутності експерта в процесуальних діях / М. Щербаковський // Національний юридичний журнал: теорія і практика. – 2015. – № 6. – С. 89-92. 
13. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
14. Гора І.В. Залучення спеціаліста й експерта адвокатом за Кримінальним процесуальним кодексом України / І.В. Гора // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – Число 1. – С. 156-162.
15. Сенченко Н.М. Оцінка висновку експерта в кримінальному провадженні / Н.М. Сенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 4. – С. 243-247.
16. Гумін О.М. Процесуальне значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні / О.М. Гумін // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 10. – С. 163-167.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
18. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : учебник / под ред. В. Ю. Шепитько. — Х. : Одиссей, 2001. — С. 205.
19. Тарасенко К. В. Права людини при примусовому отриманні зразків для експертизи / К. В. Тарасенко, М. Ф. Сокиран // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 322–326
20. Москалькова Т. Н. Этика уголовно-процессуального доказывания / Т. Н. Москалькова. – М. : Спарк, 1996. – 125 с.
21. Цимбал П. В. Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України / П. В. Цимбал // Юридичний часопис Національної академії нутрішніх справ. – № 1. – 2013. – С. 75–81.
22. Лозовий А. І. Проблемні питання призначення та проведення судової експертизи в проекті нового кримінального процесуального кодексу України / А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. – Вип. 11. – С. 190–200. 
23. Головченко Л. М. Проблемні питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Головченко / Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/42772.
24. Арешонков В. В. Проблеми призначення та проведення комплексних експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень / В. В. Арешонков // Юридична психологія. – 2015. – № 1. – С. 90–100.

.

Унікальність