Курсова Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження

  • Код товару: 18013
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика засад кримінального провадження
Розділ 2. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження
2.1. Поняття презумпції невинуватості
2.2. Реалізація презумпції невинуватості в кримінальному провадженні
Розділ 3. Забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження
3.1. Значення доведеності вини в кримінальному провадженні
3.2. Реалізація доведеності вини в кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
4. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Загальна декларація прав людини (рос/укр) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
7. Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року "Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206
8. Рекомендация N R (2003) 13 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О порядке предоставления информации о разбирательствах по уголовным делам через средства массовой информации" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_870
9. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studopedia.ru/19_43264_prezumptsiya-nevinuvatosti-yak-zasada-kriminalnogo-provadzhennya.html
10. Рішення Конституційного Суду України у справі N 1-31/2011 за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11
11. Фулей Т. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи / Фулей Т. // Слово національної школи суддів України. - 2012. - № 1 (1). – С. 39-53.
12. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Ав- тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2003. – 24 с.
13. Принцип презумпції невинуватості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/sydovi-orgonu/502-tuxui/10735-47---.html
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
15. Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2002. - 416 с.
16. Мирошниченко Т. М. Реалізація засади презумпції невинуватості в процесі кримінального процесуального доказування / Т. М. Мирошниченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 2. – С. 118–122.
17. Стрельцов Є. Л. Субєктивна сторона злочину / Стрельцов Є. Л. // Вісник Асоціації кримінального права України - 2011. - випуск 1 (1). – С. 160-170.
18. Бажанов М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Бажанова М. І., В. В. Сташиса, В. Я. Тація.- 2-те видання, перероблене і доповнене.– К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
19. Рибалка О. В. Значення кримінально-процесуального доказування / Рибалка О. В. // Адвокат. - 2011. - № 10(133). – С. 15-21.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
21. Постанова від 19 січня 2017 року № 5-310кс(15)16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/
22. Павлишин А. Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. / Павлишин А. // Вісник Львівського університету. - 2014. - № 59. С. 356–364.
23. Окрема думка судді Верховного Суду України Пошви Б.М. у справі за заявою засудженого ОСОБА_1 щодо постанови Верховного Суду України від 6 лютого 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi5q7v_0b7XAhWIHpoKHb4lBcQQFgg4MAI&url= AOvVaw3ycfq7GkHDSIn_t7R9dFFK

Унікальність