Курсова Презумція невиноватості та обов'язок доказування вини

  • Код товару: 18014
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Презумція невиноватості та обов'язок доказування вини на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
1.1 Презумпція невинуватості в дослідженнях науковців
1.2 Принцип презумпції невинуватості
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
2.1 Принципи кримінального процесу як процесуальні гарантії
2.2. Щодо презумпції невинуватості в Законі України «Про прокуратуру»
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ'ЯЗКУ ДОКАЗУВАННЯ ВИНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/4651-17.
3. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / Ю. В. Баулін – К. : Атіка, 2004. – 296 с.
4. Боботов С. В. Правосудие во Франции / С. В. Боботов – М., 1994. – 179 с.
5. Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України / В. Божко // Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». – 2011. – Вип. 54. – С. 124–132.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slovnyk.net.
7. Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие / Ю. М. Грошевой– Харьков, 1986. – 185 с.
8. Касумов Ч. С. Презумпция невиновности в советском праве / Ч. С. Касумов – Баку : Элм, 1984. – 140 с. 
9. Крижанівський В. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України / В. Крижанівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». – 2010. – № 82. – С. 31–33.
10. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 544 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1595021061569/pravo/zatrimannya_osobi_timchasoviy_zapobizhniy_zahid
11. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. ... Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1625030855952/pravo/zapobizhni_zahodi
12. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с. – Режим доступу: http://uristinfo.net/ugolovnoe-protsesualnoe-pravo/51-jum-groshevij-kriminalnij-protses/979-rozdil-2-printsipi-kriminalnogo-protsesu.html
13. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко]. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
15. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
16. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1074011055907/pravo/kriminalniy_protses
17. Малюга В.І Принципи організації та діяльності прокуратури України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / В.І. Малюга. – К., 2002. – 20 с.
18. Нор В. Т. Презумпція невинуватості як принцип кримінального судочинства та його інтерпретація Європейським судом з прав людини / В. Т. Нор // Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». – 2012. – № 53. – С. 389–401.
19. Попелюшко В. О. Чому конституційну формулу принципу презумпції невинуватості треба змінити / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 1 (5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pvontz.pdf.
20. Практичний словник синонімів української мови / уклад. С. Караванський. – К. : Українська книга, 2000. – 480 с.
21. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 440 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072061522/pravo/kriminalniy_protses
22. Удалова Л. Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л. Д.Удалова, Д. О. Савицький, О. Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
23. Шаренко С.Л. Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості / С. Л. Шаренко // Проблеми законності. – 2008. – № 99. – С. 181–186.
24. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2015. – 528 с.

Унікальність