Курсова Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування

  • Код товару: 17032
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретико-правові основи доказування у кримінально процесуальному праві
1.2. Предмет, межі та суб’єкти доказування у кримінальному процесі
Розділ 2. Окремі елементи кримінально-процесуального доказування
2.1. Збирання доказів у кримінальному провадженні
2.2. Перевірка та оцінка доказів у кримінальному провадженні
Розділ 3. Особливості доказування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
3.1. Предмет доказування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
3.2. Особливості збирання, перевірки та оцінки доказів в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88. 
3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf
4. Актуальні питання кримінального процесу України: Навчальний посібник. – Київ, 2013. – 304 c.
5. Арсеньев В.Д. О понятии и круге субъектов доказывания по уголовным делам / В.Д. Арсеньев // Теория и практика установления истины в правоохранительной деятельности : сб. науч. трудов. – Иркутск, 1985. – С. 27-31.
6. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. – 303 с.
7. Корякина З. И. Нарушения права на защиту несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в досудебном уголовном судопроизводстве / З. И. Корякина // Молодой ученый. – 2013. – № 3. – С. 363-366.
8. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
11. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: підручник / Є.Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 631 с.
12. Коз’яков І.М. Особливості предмета доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / І.М. Коз’яков // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2. – С. 88-92. 
13. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии / С.В. Курылев. – М., 1969. – 203 с.
14. Ларин А.М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук / А.М. Ларин. – М., 1961. – 217 с.
15. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: навч. посібник. / Л.М. Лобойко. – К. : Істина, 2005. – 456 с.
16. Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). – М. : ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2003. – 144 с.
17. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України / Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В. П. – К., 1999. – 536 с.
18. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М.М. Михеенко. – К. : Изд-во при Киевском университете издательского объеденения «Вища школа», 1984. – 134 с.
19. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / В. Т. Нор. – Львів, 1978. – 112 с.
20. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Закон і бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/81209-osoblivosti_kriminalnogo_provadzhennya_schodo_nepovnolitnih.html
21. Підюков П. Поняття доказування на досудовому провадженні кримінального процессу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/VAUMVS/2010_4/pidukov.pdf
22. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно- розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. – X. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
23. Поняття предмету доказування у кримінальному процесі та його структура. Межі доказування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studall.org/all2-5091.html
24. Старенький О. С. Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні / О. С. Старенький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14sosvkp.pdf
25. Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1973. – 735 с.
26. Тертышник В. М. Теория доказательств / Тертышник В. М., Слинько С. В. - Х., 1998. – 256 с.
27. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
28. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 207 с.

Унікальність