Курсова Поняття, підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування

  • Код товару: 17024
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття, підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття зупинення досудового розслідування 
1.1. Сутність, значення та наслідки зупинення досудового розслідування
1.2. Підстави та умови зупинення досудового розслідування
Розділ 2. Процесуальний порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні
2.1. Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження при зупиненні досудового розслідування
2.2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного
2.3. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, А. M. Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є. М. Блажівського. – К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
2. Маркевич Я. С. Підстави та порядок зупинення досудового слідства: проблемні питання / Я. С. Маркевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – Випуск 5. – Том 3. – 2014. – С. 164-169.
3. Малютін І. А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування: автореф. дис…канд.юрид.наук: спец. 12.00.09 / І. А. Малютін; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2000. – 19 с.
4. Кримінальний процес: Підручник / За ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
5. Нечаєв А. А. Приостановление предварительного расследования в уголовном процессе России: дис…канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / А.А. Нечаев. – Моска, 2007. – 187 с.
6. Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановления следователем уголовного дела / Шимановский В. В.; Прокуратура СССР; Институт усовершенствования следственных работников. – Ленинград, 1985. – 23 с. 
7. Якупов Р. Х. Возобновление предварительного следствия: Учеб. пособ. / Р. Х. Якупов. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 56 с. 
8. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Особлива частина / [В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Г. Яновська та ін.]. – К., 2012. – 284 с. 
9. Быков В. М. Приостановление производства по уголовному делу / В. М. Быков, А. Д. Ломовский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 112 с.
10. Кривонос І. С. Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України / І. С. Кривонос // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 102-107.
11. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
12. Кримінальний процес: Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
13. Марченко К. Г. Організаційно-правовий алгоритм зупинення досудового розслідування / К. Г. Марченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-2. – С. 312-318.
14. Кисеев Н. М. Уголовный процесс / Н. Кисеев // Учебник для студентов юр. ф-тов. – Кишинэу. – 2006. – 1176 с.
15. Фірман О. В. Заходи забезпечення кримінального провадження та їх класифікація / О. В. Фірман // Юридичний науковий електроний журнал. – 2014. - № 6. – С. 231-234.
16. Шило О. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження за новим КПК України / О. Г. Шило // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару. – Випуск 4. – Х. ТОВ «Оберіг», 2012. – С. 187-191
17. Тацій В. Я., Пшонка В. П., Портнов А. В. (ред.) Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 т. Том 2. Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 664 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
19. Кривонос І. С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / І. С. Кривонос // Право і Безпека. – 2012. – № 4. – С. 169-173.
20. Дунаєва А. В. Діяльність слідчого щодо розшуку підозрюваного: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. В. Дунаєва; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 c. 
21. Черкесова Е. К. Правовое регулирование приостановления и возобновления уголовно-прцессуальной деятельности: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 / Черкасова Елена Константиновна. – Омск, 2004. – 183 с. 
22. Степанов О. С. Розшук підозрюваного за новим кримінальним процесуальним кодексом України / О. С. Степанов // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 216-219. 
23. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
24. Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування: навч.-метод. посіб. / І. А. Малютін; за заг. ред. З. Д. Смітієнко. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 140 с. 
25. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская; под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА, 2000. – 990 с.
26. Закатав А. А. К вопросу о совершенствовании уголовно-процессуальной регламентации розыскной деятельности / А. А. Закатов, С. А. Закатов // Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы законодательства, теории и практики: сб. науч. тр. ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – С. 156-159.
27. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы / П. А. Лупинская. – М.: Юрид. лит., 1976. – 168 с.
28. Королёв М. В. Приостановление предварительного следствия в связи с психи-ческим или иным тяжким заболеванием обвиняемого: автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Королёв Михаил Викторович. – М., 2000. – 24 с. 
29. Кривонос І. С. Проблемні питання процесуального порядку відновлення досудового розслідування в контексті Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / І. С. Кривонос // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 74-81.
30. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.


Унікальність