Курсова Поняття імунітету в кримінальному провадженні

  • Код товару: 18007
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття імунітету в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні положення про імунітет в кримінальному провадженні
1.1. Поняття імунітету в кримінальному провадженні
1.2. Класифікація імунітетів в кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 2. Особливості окремих видів імунітетів
2.1 Загальні положення імунітету свідка в кримінальному провадженні
2.2. Імунітет посадових осіб в кримінальному провадженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Волкотруб С.Г. Інститут імунітету свідків у кримінально- процесуальному законодавстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. – 2002.
2. Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // ПравоУкраїни. – 2002. – № 3.
3. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2013.
4. Гутник В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення імунітету Президента України // Юридичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 84–86. 
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, А. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 C.
6. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 С.
7. Кримінальний процес : підруч. / за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. — К. : Центр учбової літератури, 2013. – 544. – C. 2.
8. Лучко О. А. Щодо кримінального процесуального імунітету / О. А. Лучко // Право і суспільство. – № 5. – 2016. – С. 186–190. 
9. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/4651-17.
10. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
11. Кибальник А. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственнос¬ти // Российская юстиция. – 2000. – № 8. – С. 34–35.
12. Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави, обмеження / Король В. В. – Івано-Франківськ, 2013. – 221 С.
13. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листоп. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
15. Про нотаріат : Закон України від 2 верес. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383. 
16. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010. – №32. – Ст. 824.
17. Сопельцева Н.С. Возникновение и развитие правового института парламентского иммунитета // Проблемы права. – 2004. – № 4. – С. 64–69. 
18. Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України / Л. Д. Удалова // Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. – № 1, 2013. – С.284–288.
19. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України: загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2015. – 152 С.
20. Юридичний вісник України – [Електронний ресурс] / режим доступу-http://smi.liga.net/articles/2013-02-27/8480519trimannya_p_d_vartoyu.htm

Унікальність