Курсова Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх

  • Код товару: 17075
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
1.1. Міжнародні стандарти, що визначають особливий статус неповнолітнього
1.2. Особливий статус неповнолітнього у кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
2.1. Порядок застосування ізоляційних запобіжних заходів щодо неповнолітніх
2.2. Порядок застосування неізоляційних запобіжних заходів щодо неповнолітніх
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Беца О. В. Міжнародні стандарти застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі та їх практична реалізація / Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування / За ред. О. П. Корнієнка. — К., 2005. - С. 3-8.
2. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх // Людина, право, суспільство. - Права людини і професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій. - Українсько-Американське бюро захисту прав людини (Амстердам - Київ), 1996. - С. 71-81.
3. Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи) // Права человека и тюремные учреждения: Сборник международных актов о правах человека, касающихся отправления правосудия. – Организация Объединенных Наций (Нью-Йорк и Женева), 2004. - С. 238-252.
4. Іваньков О. І. Загальна характеристика стандартів ООН щодо регламентації та забезпечення прав неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі / О. І. Іваньков // Вісник Запорізького національного університету № 1 (ІІ), 2012. – С. 221-227.
5. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонська. – К.:[б.в.]; Амстердам: Українсько-Американське бюро захисту людини, 1996. - 342 с. 
6. Кримінальний процес України: підруч./ Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, О. І. Галаган та ін.; за ред. В. В. Коваленка та ін. ? К.: ЦУЛ, 2013. ? 544 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651- VI / Верховна Рада України. – Голос України. – 2012. – № 90-91.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
9. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
10. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Ю. В. Бубир, Г. І. Глобенко, О. О. Юхно; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: НікаНова, 2015. - 191 c.
11. Вакуленко О. Ф. Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх / О. Ф. Вакуленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 91-99.
12. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
13. Коріняк О. М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні України: монографія / О. М. Коріняк - К. : Національна академія прокуратури України; Запоріжжя: ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2013. - 196 с.
14. Узагальнення стану розслідування кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми за 2014 р. / ГСУ МВС України. – К., 2015. – 65 c.
15. Доповідна записка Генеральному прокурору України про результати вивчення стану прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав неповнолітніх підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному провадженні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.gp.gov.ua/ua/task_hunct_gpu.html 
16. Щербакова Г. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / Г. Щербакова // Науковий часопис національної академії прокуратури України. – 2016. - № 4. – С. 207–214.
17. Фаринник В. І. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження: методологія реалізації в кримінальному судочинстві України / В. І. Фаринник // Митна справа. - 2014. - № 3(2). - С. 341-351.
18. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/ informacijni_listi.html.
19. Карпенко М. О. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: прогресивний підхід чи старі проблеми? / М. О. Карпенко // Університетські наукові записки. - 2012. - № 4. - С. 395-399.
20. Гошовська Ю. В. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Ю. В. Гошовська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2015. - № 17. - C. 143-146.

Унікальність